ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید رضایی، علیرضا گلشنی، محمدرضا قائدی، (1399). بازنمایی مسلمانان در سینمای هالیوود ‏(مطالعه موردی فیلمهای تیکن 1 و تیکن 2)‏، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، 11(41)، 50-69. magiran.com/p2137640
Saeid Rezaei , Alireza Golshani, Mohammadreza Ghaedi, (2020). Representing Muslims in Hollywood Cinema (Case Study of "Tikken 1" and"Tikken 2"), Political International Researches, 11(41), 50-69. magiran.com/p2137640
سعید رضایی، علیرضا گلشنی، محمدرضا قائدی، بازنمایی مسلمانان در سینمای هالیوود ‏(مطالعه موردی فیلمهای تیکن 1 و تیکن 2)‏. فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، 1399؛ 11(41): 50-69. magiran.com/p2137640
Saeid Rezaei , Alireza Golshani, Mohammadreza Ghaedi, Representing Muslims in Hollywood Cinema (Case Study of "Tikken 1" and"Tikken 2"), Political International Researches, 2020; 11(41): 50-69. magiran.com/p2137640
سعید رضایی، علیرضا گلشنی، محمدرضا قائدی، "بازنمایی مسلمانان در سینمای هالیوود ‏(مطالعه موردی فیلمهای تیکن 1 و تیکن 2)‏"، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی 11، شماره 41 (1399): 50-69. magiran.com/p2137640
Saeid Rezaei , Alireza Golshani, Mohammadreza Ghaedi, "Representing Muslims in Hollywood Cinema (Case Study of "Tikken 1" and"Tikken 2")", Political International Researches 11, no.41 (2020): 50-69. magiran.com/p2137640
سعید رضایی، علیرضا گلشنی، محمدرضا قائدی، (1399). 'بازنمایی مسلمانان در سینمای هالیوود ‏(مطالعه موردی فیلمهای تیکن 1 و تیکن 2)‏'، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، 11(41)، صص.50-69. magiran.com/p2137640
Saeid Rezaei , Alireza Golshani, Mohammadreza Ghaedi, (2020). 'Representing Muslims in Hollywood Cinema (Case Study of "Tikken 1" and"Tikken 2")', Political International Researches, 11(41), pp.50-69. magiran.com/p2137640
سعید رضایی؛ علیرضا گلشنی؛ محمدرضا قائدی. "بازنمایی مسلمانان در سینمای هالیوود ‏(مطالعه موردی فیلمهای تیکن 1 و تیکن 2)‏". فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، 11 ،41 ، 1399، 50-69. magiran.com/p2137640
Saeid Rezaei ; Alireza Golshani; Mohammadreza Ghaedi. "Representing Muslims in Hollywood Cinema (Case Study of "Tikken 1" and"Tikken 2")", Political International Researches, 11, 41, 2020, 50-69. magiran.com/p2137640
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال