ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهنام وکیلی، ارسلان قربانی شیخ نشین، سید سعید میرترابی، (1399). ابتکار یک کمربند یک راه، نهادگرایی و دیپلماسی انرژی چین، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، 11(41)، 70-89. magiran.com/p2137641
Behnam Vakili , Arsalan Ghorbani Sheikhneshin, Saeed Mirtorabi, (2020). Belt and Road Initiative, Institutionalism and China's energy diplomacy, Political International Researches, 11(41), 70-89. magiran.com/p2137641
بهنام وکیلی، ارسلان قربانی شیخ نشین، سید سعید میرترابی، ابتکار یک کمربند یک راه، نهادگرایی و دیپلماسی انرژی چین. فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، 1399؛ 11(41): 70-89. magiran.com/p2137641
Behnam Vakili , Arsalan Ghorbani Sheikhneshin, Saeed Mirtorabi, Belt and Road Initiative, Institutionalism and China's energy diplomacy, Political International Researches, 2020; 11(41): 70-89. magiran.com/p2137641
بهنام وکیلی، ارسلان قربانی شیخ نشین، سید سعید میرترابی، "ابتکار یک کمربند یک راه، نهادگرایی و دیپلماسی انرژی چین"، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی 11، شماره 41 (1399): 70-89. magiran.com/p2137641
Behnam Vakili , Arsalan Ghorbani Sheikhneshin, Saeed Mirtorabi, "Belt and Road Initiative, Institutionalism and China's energy diplomacy", Political International Researches 11, no.41 (2020): 70-89. magiran.com/p2137641
بهنام وکیلی، ارسلان قربانی شیخ نشین، سید سعید میرترابی، (1399). 'ابتکار یک کمربند یک راه، نهادگرایی و دیپلماسی انرژی چین'، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، 11(41)، صص.70-89. magiran.com/p2137641
Behnam Vakili , Arsalan Ghorbani Sheikhneshin, Saeed Mirtorabi, (2020). 'Belt and Road Initiative, Institutionalism and China's energy diplomacy', Political International Researches, 11(41), pp.70-89. magiran.com/p2137641
بهنام وکیلی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سید سعید میرترابی. "ابتکار یک کمربند یک راه، نهادگرایی و دیپلماسی انرژی چین". فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، 11 ،41 ، 1399، 70-89. magiran.com/p2137641
Behnam Vakili ; Arsalan Ghorbani Sheikhneshin; Saeed Mirtorabi. "Belt and Road Initiative, Institutionalism and China's energy diplomacy", Political International Researches, 11, 41, 2020, 70-89. magiran.com/p2137641
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال