ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهران شاهزمانی، نیایش هادی، آروین شاهزمانی، شایسته جانقربان، حمید قادری، نیما نیکبخت، (1399). مقایسه فراوانی سنگ کلیه علامتدار و عوامل خطر بیماری عروق کرونری در بیماران با و بدون تنگی عروق کرونری، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 42(2)، 177-183. magiran.com/p2137664
Mehran Shahzamani, Niayesh Hadi, Arvin Shahzamani, Shayesteh Janghorban, Hamid Ghaderi, Nima Nikbakht, (2020). The frequency of symptomatic kidney stone and risk factors of coronary artery disease in patients with and without coronary artery disease, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 42(2), 177-183. magiran.com/p2137664
مهران شاهزمانی، نیایش هادی، آروین شاهزمانی، شایسته جانقربان، حمید قادری، نیما نیکبخت، مقایسه فراوانی سنگ کلیه علامتدار و عوامل خطر بیماری عروق کرونری در بیماران با و بدون تنگی عروق کرونری. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1399؛ 42(2): 177-183. magiran.com/p2137664
Mehran Shahzamani, Niayesh Hadi, Arvin Shahzamani, Shayesteh Janghorban, Hamid Ghaderi, Nima Nikbakht, The frequency of symptomatic kidney stone and risk factors of coronary artery disease in patients with and without coronary artery disease, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2020; 42(2): 177-183. magiran.com/p2137664
مهران شاهزمانی، نیایش هادی، آروین شاهزمانی، شایسته جانقربان، حمید قادری، نیما نیکبخت، "مقایسه فراوانی سنگ کلیه علامتدار و عوامل خطر بیماری عروق کرونری در بیماران با و بدون تنگی عروق کرونری"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 42، شماره 2 (1399): 177-183. magiran.com/p2137664
Mehran Shahzamani, Niayesh Hadi, Arvin Shahzamani, Shayesteh Janghorban, Hamid Ghaderi, Nima Nikbakht, "The frequency of symptomatic kidney stone and risk factors of coronary artery disease in patients with and without coronary artery disease", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 42, no.2 (2020): 177-183. magiran.com/p2137664
مهران شاهزمانی، نیایش هادی، آروین شاهزمانی، شایسته جانقربان، حمید قادری، نیما نیکبخت، (1399). 'مقایسه فراوانی سنگ کلیه علامتدار و عوامل خطر بیماری عروق کرونری در بیماران با و بدون تنگی عروق کرونری'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 42(2)، صص.177-183. magiran.com/p2137664
Mehran Shahzamani, Niayesh Hadi, Arvin Shahzamani, Shayesteh Janghorban, Hamid Ghaderi, Nima Nikbakht, (2020). 'The frequency of symptomatic kidney stone and risk factors of coronary artery disease in patients with and without coronary artery disease', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 42(2), pp.177-183. magiran.com/p2137664
مهران شاهزمانی؛ نیایش هادی؛ آروین شاهزمانی؛ شایسته جانقربان؛ حمید قادری؛ نیما نیکبخت. "مقایسه فراوانی سنگ کلیه علامتدار و عوامل خطر بیماری عروق کرونری در بیماران با و بدون تنگی عروق کرونری". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 42 ،2 ، 1399، 177-183. magiran.com/p2137664
Mehran Shahzamani; Niayesh Hadi; Arvin Shahzamani; Shayesteh Janghorban; Hamid Ghaderi; Nima Nikbakht. "The frequency of symptomatic kidney stone and risk factors of coronary artery disease in patients with and without coronary artery disease", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 42, 2, 2020, 177-183. magiran.com/p2137664
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال