ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صمد صفرزاده گرگری ، حسن متین همایی، محمدعلی آذربایجانی، (1399). پاسخ نسبت پروتیئن BAX, BCL-2 به مصرف ویتامین D همراه با تمرین تداومی در موش های نر، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 42(2)، 194-199. magiran.com/p2137670
Samad Safarzadeh Gargari, Hassan Matin Homai, Mohammad Ali Azarbayjani, (2020). The response of BAX, BCL-2 ratio to vitamin D consumption with concurrent training in rat males, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 42(2), 194-199. magiran.com/p2137670
صمد صفرزاده گرگری ، حسن متین همایی، محمدعلی آذربایجانی، پاسخ نسبت پروتیئن BAX, BCL-2 به مصرف ویتامین D همراه با تمرین تداومی در موش های نر. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1399؛ 42(2): 194-199. magiran.com/p2137670
Samad Safarzadeh Gargari, Hassan Matin Homai, Mohammad Ali Azarbayjani, The response of BAX, BCL-2 ratio to vitamin D consumption with concurrent training in rat males, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2020; 42(2): 194-199. magiran.com/p2137670
صمد صفرزاده گرگری ، حسن متین همایی، محمدعلی آذربایجانی، "پاسخ نسبت پروتیئن BAX, BCL-2 به مصرف ویتامین D همراه با تمرین تداومی در موش های نر"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 42، شماره 2 (1399): 194-199. magiran.com/p2137670
Samad Safarzadeh Gargari, Hassan Matin Homai, Mohammad Ali Azarbayjani, "The response of BAX, BCL-2 ratio to vitamin D consumption with concurrent training in rat males", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 42, no.2 (2020): 194-199. magiran.com/p2137670
صمد صفرزاده گرگری ، حسن متین همایی، محمدعلی آذربایجانی، (1399). 'پاسخ نسبت پروتیئن BAX, BCL-2 به مصرف ویتامین D همراه با تمرین تداومی در موش های نر'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 42(2)، صص.194-199. magiran.com/p2137670
Samad Safarzadeh Gargari, Hassan Matin Homai, Mohammad Ali Azarbayjani, (2020). 'The response of BAX, BCL-2 ratio to vitamin D consumption with concurrent training in rat males', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 42(2), pp.194-199. magiran.com/p2137670
صمد صفرزاده گرگری ؛ حسن متین همایی؛ محمدعلی آذربایجانی. "پاسخ نسبت پروتیئن BAX, BCL-2 به مصرف ویتامین D همراه با تمرین تداومی در موش های نر". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 42 ،2 ، 1399، 194-199. magiran.com/p2137670
Samad Safarzadeh Gargari; Hassan Matin Homai; Mohammad Ali Azarbayjani. "The response of BAX, BCL-2 ratio to vitamin D consumption with concurrent training in rat males", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 42, 2, 2020, 194-199. magiran.com/p2137670
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال