ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی پرهیزگار، فردین مرادی منش، ناصر سراج خرمی، پروین احتشام زاده، (1399). اثربخشی «تحریک جریان مستقیم فرا جمجمه ای» بر درد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، اضطراب و افسردگی زنان دارای سندرم روده تحریک پذیر، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 9(3)، 10-21. magiran.com/p2137689
Mostafa Parhizgar, Fardin Moradimanesh, Naser Serajkhorrami, Parvin Ehteshamzadeh, (2020). Effectiveness of "Transcranial Direct-Current Stimulation (tDCS) " on pain, quality of life related to health, anxiety and depression in women with irritable bowel syndrome, Journal of Health Promotion Management, 9(3), 10-21. magiran.com/p2137689
مصطفی پرهیزگار، فردین مرادی منش، ناصر سراج خرمی، پروین احتشام زاده، اثربخشی «تحریک جریان مستقیم فرا جمجمه ای» بر درد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، اضطراب و افسردگی زنان دارای سندرم روده تحریک پذیر. نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 1399؛ 9(3): 10-21. magiran.com/p2137689
Mostafa Parhizgar, Fardin Moradimanesh, Naser Serajkhorrami, Parvin Ehteshamzadeh, Effectiveness of "Transcranial Direct-Current Stimulation (tDCS) " on pain, quality of life related to health, anxiety and depression in women with irritable bowel syndrome, Journal of Health Promotion Management, 2020; 9(3): 10-21. magiran.com/p2137689
مصطفی پرهیزگار، فردین مرادی منش، ناصر سراج خرمی، پروین احتشام زاده، "اثربخشی «تحریک جریان مستقیم فرا جمجمه ای» بر درد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، اضطراب و افسردگی زنان دارای سندرم روده تحریک پذیر"، نشریه مدیریت ارتقای سلامت 9، شماره 3 (1399): 10-21. magiran.com/p2137689
Mostafa Parhizgar, Fardin Moradimanesh, Naser Serajkhorrami, Parvin Ehteshamzadeh, "Effectiveness of "Transcranial Direct-Current Stimulation (tDCS) " on pain, quality of life related to health, anxiety and depression in women with irritable bowel syndrome", Journal of Health Promotion Management 9, no.3 (2020): 10-21. magiran.com/p2137689
مصطفی پرهیزگار، فردین مرادی منش، ناصر سراج خرمی، پروین احتشام زاده، (1399). 'اثربخشی «تحریک جریان مستقیم فرا جمجمه ای» بر درد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، اضطراب و افسردگی زنان دارای سندرم روده تحریک پذیر'، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 9(3)، صص.10-21. magiran.com/p2137689
Mostafa Parhizgar, Fardin Moradimanesh, Naser Serajkhorrami, Parvin Ehteshamzadeh, (2020). 'Effectiveness of "Transcranial Direct-Current Stimulation (tDCS) " on pain, quality of life related to health, anxiety and depression in women with irritable bowel syndrome', Journal of Health Promotion Management, 9(3), pp.10-21. magiran.com/p2137689
مصطفی پرهیزگار؛ فردین مرادی منش؛ ناصر سراج خرمی؛ پروین احتشام زاده. "اثربخشی «تحریک جریان مستقیم فرا جمجمه ای» بر درد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، اضطراب و افسردگی زنان دارای سندرم روده تحریک پذیر". نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 9 ،3 ، 1399، 10-21. magiran.com/p2137689
Mostafa Parhizgar; Fardin Moradimanesh; Naser Serajkhorrami; Parvin Ehteshamzadeh. "Effectiveness of "Transcranial Direct-Current Stimulation (tDCS) " on pain, quality of life related to health, anxiety and depression in women with irritable bowel syndrome", Journal of Health Promotion Management, 9, 3, 2020, 10-21. magiran.com/p2137689
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال