ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم فتاحی اندبیل، هایده صابری، اصغر کاظمی کواکی، (1399). اثربخشی «نوروفیدبک» و «تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای» بر کارکرد اجرایی بازداری پاسخ پسران 6 تا 11 سال دارای اختلال بیش فعالی - نقص توجه، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 9(3)، 49-60. magiran.com/p2137692
Fatahi Azam, Hayedeh Saberi, Asghar Kazemi Kavaki, (2020). The Effectiveness of Neurofeedback and " Transcranial Direct Current Stimulation" on the Executive Function of Response Inhibition of Boys 6 to 11 years with Attention Deficit- Hyperactivity Disorder, Journal of Health Promotion Management, 9(3), 49-60. magiran.com/p2137692
اعظم فتاحی اندبیل، هایده صابری، اصغر کاظمی کواکی، اثربخشی «نوروفیدبک» و «تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای» بر کارکرد اجرایی بازداری پاسخ پسران 6 تا 11 سال دارای اختلال بیش فعالی - نقص توجه. نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 1399؛ 9(3): 49-60. magiran.com/p2137692
Fatahi Azam, Hayedeh Saberi, Asghar Kazemi Kavaki, The Effectiveness of Neurofeedback and " Transcranial Direct Current Stimulation" on the Executive Function of Response Inhibition of Boys 6 to 11 years with Attention Deficit- Hyperactivity Disorder, Journal of Health Promotion Management, 2020; 9(3): 49-60. magiran.com/p2137692
اعظم فتاحی اندبیل، هایده صابری، اصغر کاظمی کواکی، "اثربخشی «نوروفیدبک» و «تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای» بر کارکرد اجرایی بازداری پاسخ پسران 6 تا 11 سال دارای اختلال بیش فعالی - نقص توجه"، نشریه مدیریت ارتقای سلامت 9، شماره 3 (1399): 49-60. magiran.com/p2137692
Fatahi Azam, Hayedeh Saberi, Asghar Kazemi Kavaki, "The Effectiveness of Neurofeedback and " Transcranial Direct Current Stimulation" on the Executive Function of Response Inhibition of Boys 6 to 11 years with Attention Deficit- Hyperactivity Disorder", Journal of Health Promotion Management 9, no.3 (2020): 49-60. magiran.com/p2137692
اعظم فتاحی اندبیل، هایده صابری، اصغر کاظمی کواکی، (1399). 'اثربخشی «نوروفیدبک» و «تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای» بر کارکرد اجرایی بازداری پاسخ پسران 6 تا 11 سال دارای اختلال بیش فعالی - نقص توجه'، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 9(3)، صص.49-60. magiran.com/p2137692
Fatahi Azam, Hayedeh Saberi, Asghar Kazemi Kavaki, (2020). 'The Effectiveness of Neurofeedback and " Transcranial Direct Current Stimulation" on the Executive Function of Response Inhibition of Boys 6 to 11 years with Attention Deficit- Hyperactivity Disorder', Journal of Health Promotion Management, 9(3), pp.49-60. magiran.com/p2137692
اعظم فتاحی اندبیل؛ هایده صابری؛ اصغر کاظمی کواکی. "اثربخشی «نوروفیدبک» و «تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای» بر کارکرد اجرایی بازداری پاسخ پسران 6 تا 11 سال دارای اختلال بیش فعالی - نقص توجه". نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 9 ،3 ، 1399، 49-60. magiran.com/p2137692
Fatahi Azam; Hayedeh Saberi; Asghar Kazemi Kavaki. "The Effectiveness of Neurofeedback and " Transcranial Direct Current Stimulation" on the Executive Function of Response Inhibition of Boys 6 to 11 years with Attention Deficit- Hyperactivity Disorder", Journal of Health Promotion Management, 9, 3, 2020, 49-60. magiran.com/p2137692
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال