ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا نوروزی، بهبود محبی، مرتضی ابراهیمی، مارکو پتریچ، (1399). نقش عصاره برگ زیتون و نانوذرات در ساختار پوشش پلی اکریلات بر ویژگی های سطحی چوب تیمار گرمایی شده در طی هوازدگی طبیعی، فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب، 73(1)، 1-12. magiran.com/p2137945
Zahra Nowrouzi, Behbood Mohebby , Morteza Ebrahimi, Marko Petrič, (2020). The role of olive leaf extract and nanoparticles incorporation in polyacrylate coating structure on surface properties of heat treated wood during natural weathering, Journal of Forest and Wood Products, 73(1), 1-12. magiran.com/p2137945
زهرا نوروزی، بهبود محبی، مرتضی ابراهیمی، مارکو پتریچ، نقش عصاره برگ زیتون و نانوذرات در ساختار پوشش پلی اکریلات بر ویژگی های سطحی چوب تیمار گرمایی شده در طی هوازدگی طبیعی. فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب، 1399؛ 73(1): 1-12. magiran.com/p2137945
Zahra Nowrouzi, Behbood Mohebby , Morteza Ebrahimi, Marko Petrič, The role of olive leaf extract and nanoparticles incorporation in polyacrylate coating structure on surface properties of heat treated wood during natural weathering, Journal of Forest and Wood Products, 2020; 73(1): 1-12. magiran.com/p2137945
زهرا نوروزی، بهبود محبی، مرتضی ابراهیمی، مارکو پتریچ، "نقش عصاره برگ زیتون و نانوذرات در ساختار پوشش پلی اکریلات بر ویژگی های سطحی چوب تیمار گرمایی شده در طی هوازدگی طبیعی"، فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب 73، شماره 1 (1399): 1-12. magiran.com/p2137945
Zahra Nowrouzi, Behbood Mohebby , Morteza Ebrahimi, Marko Petrič, "The role of olive leaf extract and nanoparticles incorporation in polyacrylate coating structure on surface properties of heat treated wood during natural weathering", Journal of Forest and Wood Products 73, no.1 (2020): 1-12. magiran.com/p2137945
زهرا نوروزی، بهبود محبی، مرتضی ابراهیمی، مارکو پتریچ، (1399). 'نقش عصاره برگ زیتون و نانوذرات در ساختار پوشش پلی اکریلات بر ویژگی های سطحی چوب تیمار گرمایی شده در طی هوازدگی طبیعی'، فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب، 73(1)، صص.1-12. magiran.com/p2137945
Zahra Nowrouzi, Behbood Mohebby , Morteza Ebrahimi, Marko Petrič, (2020). 'The role of olive leaf extract and nanoparticles incorporation in polyacrylate coating structure on surface properties of heat treated wood during natural weathering', Journal of Forest and Wood Products, 73(1), pp.1-12. magiran.com/p2137945
زهرا نوروزی؛ بهبود محبی؛ مرتضی ابراهیمی؛ مارکو پتریچ. "نقش عصاره برگ زیتون و نانوذرات در ساختار پوشش پلی اکریلات بر ویژگی های سطحی چوب تیمار گرمایی شده در طی هوازدگی طبیعی". فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب، 73 ،1 ، 1399، 1-12. magiran.com/p2137945
Zahra Nowrouzi; Behbood Mohebby ; Morteza Ebrahimi; Marko Petrič. "The role of olive leaf extract and nanoparticles incorporation in polyacrylate coating structure on surface properties of heat treated wood during natural weathering", Journal of Forest and Wood Products, 73, 1, 2020, 1-12. magiran.com/p2137945
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال