ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد غیاثی، جهانگیر محمدی، اصغر فلاح، داوود مقدسی، (1399). تعیین مناسب ترین مساحت و شکل قطعه نمونه در توده های جنگل کاری عرب داغ شهرستان کلاله، استان گلستان، فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب، 73(1)، 111-120. magiran.com/p2137954
Farhad Ghiasi, Jahangir Mohammadi , Asghar Fallah, Davood Moghadasi, (2020). Determination of the optimal sample plots size and shape in Arab-Dagh forests, Kalale city, Golestan province, Journal of Forest and Wood Products, 73(1), 111-120. magiran.com/p2137954
فرهاد غیاثی، جهانگیر محمدی، اصغر فلاح، داوود مقدسی، تعیین مناسب ترین مساحت و شکل قطعه نمونه در توده های جنگل کاری عرب داغ شهرستان کلاله، استان گلستان. فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب، 1399؛ 73(1): 111-120. magiran.com/p2137954
Farhad Ghiasi, Jahangir Mohammadi , Asghar Fallah, Davood Moghadasi, Determination of the optimal sample plots size and shape in Arab-Dagh forests, Kalale city, Golestan province, Journal of Forest and Wood Products, 2020; 73(1): 111-120. magiran.com/p2137954
فرهاد غیاثی، جهانگیر محمدی، اصغر فلاح، داوود مقدسی، "تعیین مناسب ترین مساحت و شکل قطعه نمونه در توده های جنگل کاری عرب داغ شهرستان کلاله، استان گلستان"، فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب 73، شماره 1 (1399): 111-120. magiran.com/p2137954
Farhad Ghiasi, Jahangir Mohammadi , Asghar Fallah, Davood Moghadasi, "Determination of the optimal sample plots size and shape in Arab-Dagh forests, Kalale city, Golestan province", Journal of Forest and Wood Products 73, no.1 (2020): 111-120. magiran.com/p2137954
فرهاد غیاثی، جهانگیر محمدی، اصغر فلاح، داوود مقدسی، (1399). 'تعیین مناسب ترین مساحت و شکل قطعه نمونه در توده های جنگل کاری عرب داغ شهرستان کلاله، استان گلستان'، فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب، 73(1)، صص.111-120. magiran.com/p2137954
Farhad Ghiasi, Jahangir Mohammadi , Asghar Fallah, Davood Moghadasi, (2020). 'Determination of the optimal sample plots size and shape in Arab-Dagh forests, Kalale city, Golestan province', Journal of Forest and Wood Products, 73(1), pp.111-120. magiran.com/p2137954
فرهاد غیاثی؛ جهانگیر محمدی؛ اصغر فلاح؛ داوود مقدسی. "تعیین مناسب ترین مساحت و شکل قطعه نمونه در توده های جنگل کاری عرب داغ شهرستان کلاله، استان گلستان". فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب، 73 ،1 ، 1399، 111-120. magiran.com/p2137954
Farhad Ghiasi; Jahangir Mohammadi ; Asghar Fallah; Davood Moghadasi. "Determination of the optimal sample plots size and shape in Arab-Dagh forests, Kalale city, Golestan province", Journal of Forest and Wood Products, 73, 1, 2020, 111-120. magiran.com/p2137954
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال