ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا ابویسانی، بتول فخراسلام، پروین دخت مشهور، مهدی نوروز، (1399). بررسی نقش های زبانی داستان «اردشیر و هفتواد» از شاهنامه فردوسی (با رویکرد تمثیلی و بر پایه نظریه ارتباط کلامی یاکوبسن)، فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 12(43)، 35-58. magiran.com/p2137988
Zahra Abavisani, Batool Fakhreslam , Parvindokht Mashhoor, Mahdi Novrooz, (2020). Investigating the linguistic roles of Ardeshir`s story and Haftdad Shahnameh (With an allegorical approach based on Jacobson`s verbal communiocation theory), Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 12(43), 35-58. magiran.com/p2137988
زهرا ابویسانی، بتول فخراسلام، پروین دخت مشهور، مهدی نوروز، بررسی نقش های زبانی داستان «اردشیر و هفتواد» از شاهنامه فردوسی (با رویکرد تمثیلی و بر پایه نظریه ارتباط کلامی یاکوبسن). فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 1399؛ 12(43): 35-58. magiran.com/p2137988
Zahra Abavisani, Batool Fakhreslam , Parvindokht Mashhoor, Mahdi Novrooz, Investigating the linguistic roles of Ardeshir`s story and Haftdad Shahnameh (With an allegorical approach based on Jacobson`s verbal communiocation theory), Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 2020; 12(43): 35-58. magiran.com/p2137988
زهرا ابویسانی، بتول فخراسلام، پروین دخت مشهور، مهدی نوروز، "بررسی نقش های زبانی داستان «اردشیر و هفتواد» از شاهنامه فردوسی (با رویکرد تمثیلی و بر پایه نظریه ارتباط کلامی یاکوبسن)"، فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی 12، شماره 43 (1399): 35-58. magiran.com/p2137988
Zahra Abavisani, Batool Fakhreslam , Parvindokht Mashhoor, Mahdi Novrooz, "Investigating the linguistic roles of Ardeshir`s story and Haftdad Shahnameh (With an allegorical approach based on Jacobson`s verbal communiocation theory)", Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature 12, no.43 (2020): 35-58. magiran.com/p2137988
زهرا ابویسانی، بتول فخراسلام، پروین دخت مشهور، مهدی نوروز، (1399). 'بررسی نقش های زبانی داستان «اردشیر و هفتواد» از شاهنامه فردوسی (با رویکرد تمثیلی و بر پایه نظریه ارتباط کلامی یاکوبسن)'، فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 12(43)، صص.35-58. magiran.com/p2137988
Zahra Abavisani, Batool Fakhreslam , Parvindokht Mashhoor, Mahdi Novrooz, (2020). 'Investigating the linguistic roles of Ardeshir`s story and Haftdad Shahnameh (With an allegorical approach based on Jacobson`s verbal communiocation theory)', Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 12(43), pp.35-58. magiran.com/p2137988
زهرا ابویسانی؛ بتول فخراسلام؛ پروین دخت مشهور؛ مهدی نوروز. "بررسی نقش های زبانی داستان «اردشیر و هفتواد» از شاهنامه فردوسی (با رویکرد تمثیلی و بر پایه نظریه ارتباط کلامی یاکوبسن)". فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 12 ،43 ، 1399، 35-58. magiran.com/p2137988
Zahra Abavisani; Batool Fakhreslam ; Parvindokht Mashhoor; Mahdi Novrooz. "Investigating the linguistic roles of Ardeshir`s story and Haftdad Shahnameh (With an allegorical approach based on Jacobson`s verbal communiocation theory)", Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 12, 43, 2020, 35-58. magiran.com/p2137988
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال