ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صفا ملکی، کامران پاشایی فخری، پروانه عادلزاده، (1399). واکاوی مولفه های تمثیلی و نمادین رضایتمندی در اشعار فریدون مشیری از دیدگاه نظریه ی شخصیت اریکسون، فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 12(43)، 76-100. magiran.com/p2137990
Safa Maleki, Kamran Pashaei Fakhri , Parvaneh Adelzadeh, (2020). Analysis of allegorical and symbolic components of satisfaction in Fereydoun Moshiri's poems from Erickson's character theory, Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 12(43), 76-100. magiran.com/p2137990
صفا ملکی، کامران پاشایی فخری، پروانه عادلزاده، واکاوی مولفه های تمثیلی و نمادین رضایتمندی در اشعار فریدون مشیری از دیدگاه نظریه ی شخصیت اریکسون. فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 1399؛ 12(43): 76-100. magiran.com/p2137990
Safa Maleki, Kamran Pashaei Fakhri , Parvaneh Adelzadeh, Analysis of allegorical and symbolic components of satisfaction in Fereydoun Moshiri's poems from Erickson's character theory, Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 2020; 12(43): 76-100. magiran.com/p2137990
صفا ملکی، کامران پاشایی فخری، پروانه عادلزاده، "واکاوی مولفه های تمثیلی و نمادین رضایتمندی در اشعار فریدون مشیری از دیدگاه نظریه ی شخصیت اریکسون"، فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی 12، شماره 43 (1399): 76-100. magiran.com/p2137990
Safa Maleki, Kamran Pashaei Fakhri , Parvaneh Adelzadeh, "Analysis of allegorical and symbolic components of satisfaction in Fereydoun Moshiri's poems from Erickson's character theory", Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature 12, no.43 (2020): 76-100. magiran.com/p2137990
صفا ملکی، کامران پاشایی فخری، پروانه عادلزاده، (1399). 'واکاوی مولفه های تمثیلی و نمادین رضایتمندی در اشعار فریدون مشیری از دیدگاه نظریه ی شخصیت اریکسون'، فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 12(43)، صص.76-100. magiran.com/p2137990
Safa Maleki, Kamran Pashaei Fakhri , Parvaneh Adelzadeh, (2020). 'Analysis of allegorical and symbolic components of satisfaction in Fereydoun Moshiri's poems from Erickson's character theory', Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 12(43), pp.76-100. magiran.com/p2137990
صفا ملکی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادلزاده. "واکاوی مولفه های تمثیلی و نمادین رضایتمندی در اشعار فریدون مشیری از دیدگاه نظریه ی شخصیت اریکسون". فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 12 ،43 ، 1399، 76-100. magiran.com/p2137990
Safa Maleki; Kamran Pashaei Fakhri ; Parvaneh Adelzadeh. "Analysis of allegorical and symbolic components of satisfaction in Fereydoun Moshiri's poems from Erickson's character theory", Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 12, 43, 2020, 76-100. magiran.com/p2137990
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال