ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید شریف نیا، عباس بلوچی، آذر جعفری، آمنه یعقوب زاده، مریم زیاری، فرشته عیدی، امیرحسین گودرزیان، مژده سرمدی کیا، محبوبه جانباز، فرهاد عارفی نیا، (1399). ارتباط تغییرات فصلی با بروز سکته قلبی حاد: یک مطالعه مقطعی در استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 8(1)، 2-8. magiran.com/p2137998
Hamid Sharif Nia, Abbas Balouchi, Azar Jafari, Ameneh Yaghoobzadeh, Maryam Ziyari, Fereshteh Eidy, Amir Hossein Goudarzian, Mozhdeh Sarmadikia, Mahbubeh Janbaz, Farhad Arefinia, (2020). Seasonal changes and the incidence of acute myocardial infarction: A cross-sectional study in Sistan and Baluchestan Province, Iran, Cardiovascular Nursing Journal, 8(1), 2-8. magiran.com/p2137998
حمید شریف نیا، عباس بلوچی، آذر جعفری، آمنه یعقوب زاده، مریم زیاری، فرشته عیدی، امیرحسین گودرزیان، مژده سرمدی کیا، محبوبه جانباز، فرهاد عارفی نیا، ارتباط تغییرات فصلی با بروز سکته قلبی حاد: یک مطالعه مقطعی در استان سیستان و بلوچستان. فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 1399؛ 8(1): 2-8. magiran.com/p2137998
Hamid Sharif Nia, Abbas Balouchi, Azar Jafari, Ameneh Yaghoobzadeh, Maryam Ziyari, Fereshteh Eidy, Amir Hossein Goudarzian, Mozhdeh Sarmadikia, Mahbubeh Janbaz, Farhad Arefinia, Seasonal changes and the incidence of acute myocardial infarction: A cross-sectional study in Sistan and Baluchestan Province, Iran, Cardiovascular Nursing Journal, 2020; 8(1): 2-8. magiran.com/p2137998
حمید شریف نیا، عباس بلوچی، آذر جعفری، آمنه یعقوب زاده، مریم زیاری، فرشته عیدی، امیرحسین گودرزیان، مژده سرمدی کیا، محبوبه جانباز، فرهاد عارفی نیا، "ارتباط تغییرات فصلی با بروز سکته قلبی حاد: یک مطالعه مقطعی در استان سیستان و بلوچستان"، فصلنامه پرستاری قلب و عروق 8، شماره 1 (1399): 2-8. magiran.com/p2137998
Hamid Sharif Nia, Abbas Balouchi, Azar Jafari, Ameneh Yaghoobzadeh, Maryam Ziyari, Fereshteh Eidy, Amir Hossein Goudarzian, Mozhdeh Sarmadikia, Mahbubeh Janbaz, Farhad Arefinia, "Seasonal changes and the incidence of acute myocardial infarction: A cross-sectional study in Sistan and Baluchestan Province, Iran", Cardiovascular Nursing Journal 8, no.1 (2020): 2-8. magiran.com/p2137998
حمید شریف نیا، عباس بلوچی، آذر جعفری، آمنه یعقوب زاده، مریم زیاری، فرشته عیدی، امیرحسین گودرزیان، مژده سرمدی کیا، محبوبه جانباز، فرهاد عارفی نیا، (1399). 'ارتباط تغییرات فصلی با بروز سکته قلبی حاد: یک مطالعه مقطعی در استان سیستان و بلوچستان'، فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 8(1)، صص.2-8. magiran.com/p2137998
Hamid Sharif Nia, Abbas Balouchi, Azar Jafari, Ameneh Yaghoobzadeh, Maryam Ziyari, Fereshteh Eidy, Amir Hossein Goudarzian, Mozhdeh Sarmadikia, Mahbubeh Janbaz, Farhad Arefinia, (2020). 'Seasonal changes and the incidence of acute myocardial infarction: A cross-sectional study in Sistan and Baluchestan Province, Iran', Cardiovascular Nursing Journal, 8(1), pp.2-8. magiran.com/p2137998
حمید شریف نیا؛ عباس بلوچی؛ آذر جعفری؛ آمنه یعقوب زاده؛ مریم زیاری؛ فرشته عیدی؛ امیرحسین گودرزیان؛ مژده سرمدی کیا؛ محبوبه جانباز؛ فرهاد عارفی نیا. "ارتباط تغییرات فصلی با بروز سکته قلبی حاد: یک مطالعه مقطعی در استان سیستان و بلوچستان". فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 8 ،1 ، 1399، 2-8. magiran.com/p2137998
Hamid Sharif Nia; Abbas Balouchi; Azar Jafari; Ameneh Yaghoobzadeh; Maryam Ziyari; Fereshteh Eidy; Amir Hossein Goudarzian; Mozhdeh Sarmadikia; Mahbubeh Janbaz; Farhad Arefinia. "Seasonal changes and the incidence of acute myocardial infarction: A cross-sectional study in Sistan and Baluchestan Province, Iran", Cardiovascular Nursing Journal, 8, 1, 2020, 2-8. magiran.com/p2137998
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال