ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بنفشه قربانی، معصومه ذاکری مقدم، خاطره سیلانی، نیما پورغلام آمیجی، مریم موسوی، پریسا غلامرضامهنی، (1399). مروری بر مراقبت های پرستاری بیماران تحت پایش همودینامیکی غیرتهاجمی و تهاجمی، فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 8(1)، 30-39. magiran.com/p2138001
Banafsheh Ghorbani, Masoumeh Zakeri Moghadam, Khatereh Seylani, Nima Pourgholamamiji, Maryam Mousavi, Parisa Gholamreza Mehni, (2020). Nursing care of patients under invasive and non-invasive hemodynamic monitoring: A review article, Cardiovascular Nursing Journal, 8(1), 30-39. magiran.com/p2138001
بنفشه قربانی، معصومه ذاکری مقدم، خاطره سیلانی، نیما پورغلام آمیجی، مریم موسوی، پریسا غلامرضامهنی، مروری بر مراقبت های پرستاری بیماران تحت پایش همودینامیکی غیرتهاجمی و تهاجمی. فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 1399؛ 8(1): 30-39. magiran.com/p2138001
Banafsheh Ghorbani, Masoumeh Zakeri Moghadam, Khatereh Seylani, Nima Pourgholamamiji, Maryam Mousavi, Parisa Gholamreza Mehni, Nursing care of patients under invasive and non-invasive hemodynamic monitoring: A review article, Cardiovascular Nursing Journal, 2020; 8(1): 30-39. magiran.com/p2138001
بنفشه قربانی، معصومه ذاکری مقدم، خاطره سیلانی، نیما پورغلام آمیجی، مریم موسوی، پریسا غلامرضامهنی، "مروری بر مراقبت های پرستاری بیماران تحت پایش همودینامیکی غیرتهاجمی و تهاجمی"، فصلنامه پرستاری قلب و عروق 8، شماره 1 (1399): 30-39. magiran.com/p2138001
Banafsheh Ghorbani, Masoumeh Zakeri Moghadam, Khatereh Seylani, Nima Pourgholamamiji, Maryam Mousavi, Parisa Gholamreza Mehni, "Nursing care of patients under invasive and non-invasive hemodynamic monitoring: A review article", Cardiovascular Nursing Journal 8, no.1 (2020): 30-39. magiran.com/p2138001
بنفشه قربانی، معصومه ذاکری مقدم، خاطره سیلانی، نیما پورغلام آمیجی، مریم موسوی، پریسا غلامرضامهنی، (1399). 'مروری بر مراقبت های پرستاری بیماران تحت پایش همودینامیکی غیرتهاجمی و تهاجمی'، فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 8(1)، صص.30-39. magiran.com/p2138001
Banafsheh Ghorbani, Masoumeh Zakeri Moghadam, Khatereh Seylani, Nima Pourgholamamiji, Maryam Mousavi, Parisa Gholamreza Mehni, (2020). 'Nursing care of patients under invasive and non-invasive hemodynamic monitoring: A review article', Cardiovascular Nursing Journal, 8(1), pp.30-39. magiran.com/p2138001
بنفشه قربانی؛ معصومه ذاکری مقدم؛ خاطره سیلانی؛ نیما پورغلام آمیجی؛ مریم موسوی؛ پریسا غلامرضامهنی. "مروری بر مراقبت های پرستاری بیماران تحت پایش همودینامیکی غیرتهاجمی و تهاجمی". فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 8 ،1 ، 1399، 30-39. magiran.com/p2138001
Banafsheh Ghorbani; Masoumeh Zakeri Moghadam; Khatereh Seylani; Nima Pourgholamamiji; Maryam Mousavi; Parisa Gholamreza Mehni. "Nursing care of patients under invasive and non-invasive hemodynamic monitoring: A review article", Cardiovascular Nursing Journal, 8, 1, 2020, 30-39. magiran.com/p2138001
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال