ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طیبه محمودی، سودابه بساک نژاد، مهناز مهرابی زاده، (1399). نقش نشخوار خشم و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در پیش بینی کیفیت خواب دانشجویان دختر، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 21(79)، 1-7. magiran.com/p2138006
Tayebeh Mahmoodi , Soodabeh Bassaknezad, Mahnaz Mehrabizadeh, (2020). Role of Anger Rumination and Cognitive Emotion Regulation Strategies in Prediction of Sleep Quality in Female Students, Knowledge & Research in Applied Psychology, 21(79), 1-7. magiran.com/p2138006
طیبه محمودی، سودابه بساک نژاد، مهناز مهرابی زاده، نقش نشخوار خشم و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در پیش بینی کیفیت خواب دانشجویان دختر. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 1399؛ 21(79): 1-7. magiran.com/p2138006
Tayebeh Mahmoodi , Soodabeh Bassaknezad, Mahnaz Mehrabizadeh, Role of Anger Rumination and Cognitive Emotion Regulation Strategies in Prediction of Sleep Quality in Female Students, Knowledge & Research in Applied Psychology, 2020; 21(79): 1-7. magiran.com/p2138006
طیبه محمودی، سودابه بساک نژاد، مهناز مهرابی زاده، "نقش نشخوار خشم و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در پیش بینی کیفیت خواب دانشجویان دختر"، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 21، شماره 79 (1399): 1-7. magiran.com/p2138006
Tayebeh Mahmoodi , Soodabeh Bassaknezad, Mahnaz Mehrabizadeh, "Role of Anger Rumination and Cognitive Emotion Regulation Strategies in Prediction of Sleep Quality in Female Students", Knowledge & Research in Applied Psychology 21, no.79 (2020): 1-7. magiran.com/p2138006
طیبه محمودی، سودابه بساک نژاد، مهناز مهرابی زاده، (1399). 'نقش نشخوار خشم و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در پیش بینی کیفیت خواب دانشجویان دختر'، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 21(79)، صص.1-7. magiran.com/p2138006
Tayebeh Mahmoodi , Soodabeh Bassaknezad, Mahnaz Mehrabizadeh, (2020). 'Role of Anger Rumination and Cognitive Emotion Regulation Strategies in Prediction of Sleep Quality in Female Students', Knowledge & Research in Applied Psychology, 21(79), pp.1-7. magiran.com/p2138006
طیبه محمودی؛ سودابه بساک نژاد؛ مهناز مهرابی زاده. "نقش نشخوار خشم و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در پیش بینی کیفیت خواب دانشجویان دختر". فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 21 ،79 ، 1399، 1-7. magiran.com/p2138006
Tayebeh Mahmoodi ; Soodabeh Bassaknezad; Mahnaz Mehrabizadeh. "Role of Anger Rumination and Cognitive Emotion Regulation Strategies in Prediction of Sleep Quality in Female Students", Knowledge & Research in Applied Psychology, 21, 79, 2020, 1-7. magiran.com/p2138006
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال