ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیل سهیلی نجف آبادی، گارینه کشیشیان سیرکی، محمدرضا قائدی، رضا سیمبر، (1398). بررسی تاثیر سیاست های نظامی بر امنیت منطقه ای خلیج فارس، فصلنامه مطالعات بین المللی، 16(1)، 155-182. magiran.com/p2138035
Soheil Soheili Najafabadi, Gharineh Kishishian sirki , Mohamadreza Ghaedi, Reza Simbar, (2019). The Survey of Military Policies Effects on Persian Gulf Regional Security, International Studies Journal, 16(1), 155-182. magiran.com/p2138035
سهیل سهیلی نجف آبادی، گارینه کشیشیان سیرکی، محمدرضا قائدی، رضا سیمبر، بررسی تاثیر سیاست های نظامی بر امنیت منطقه ای خلیج فارس. فصلنامه مطالعات بین المللی، 1398؛ 16(1): 155-182. magiran.com/p2138035
Soheil Soheili Najafabadi, Gharineh Kishishian sirki , Mohamadreza Ghaedi, Reza Simbar, The Survey of Military Policies Effects on Persian Gulf Regional Security, International Studies Journal, 2019; 16(1): 155-182. magiran.com/p2138035
سهیل سهیلی نجف آبادی، گارینه کشیشیان سیرکی، محمدرضا قائدی، رضا سیمبر، "بررسی تاثیر سیاست های نظامی بر امنیت منطقه ای خلیج فارس"، فصلنامه مطالعات بین المللی 16، شماره 1 (1398): 155-182. magiran.com/p2138035
Soheil Soheili Najafabadi, Gharineh Kishishian sirki , Mohamadreza Ghaedi, Reza Simbar, "The Survey of Military Policies Effects on Persian Gulf Regional Security", International Studies Journal 16, no.1 (2019): 155-182. magiran.com/p2138035
سهیل سهیلی نجف آبادی، گارینه کشیشیان سیرکی، محمدرضا قائدی، رضا سیمبر، (1398). 'بررسی تاثیر سیاست های نظامی بر امنیت منطقه ای خلیج فارس'، فصلنامه مطالعات بین المللی، 16(1)، صص.155-182. magiran.com/p2138035
Soheil Soheili Najafabadi, Gharineh Kishishian sirki , Mohamadreza Ghaedi, Reza Simbar, (2019). 'The Survey of Military Policies Effects on Persian Gulf Regional Security', International Studies Journal, 16(1), pp.155-182. magiran.com/p2138035
سهیل سهیلی نجف آبادی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمدرضا قائدی؛ رضا سیمبر. "بررسی تاثیر سیاست های نظامی بر امنیت منطقه ای خلیج فارس". فصلنامه مطالعات بین المللی، 16 ،1 ، 1398، 155-182. magiran.com/p2138035
Soheil Soheili Najafabadi; Gharineh Kishishian sirki ; Mohamadreza Ghaedi; Reza Simbar. "The Survey of Military Policies Effects on Persian Gulf Regional Security", International Studies Journal, 16, 1, 2019, 155-182. magiran.com/p2138035
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال