ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا مرادی، مسعود صادقی، (1398). اثربخشی خانواده درمانی شناختی رفتاری بر کنترل خشم و کاهش تعارض زناشویی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره کلانتری: مطالعه تک آزمودنی، مجله روانشناسی نظامی، 10(40)، 67-82. magiran.com/p2138115
Zahra Moradi, Masood Sadeghi , (2020). The Impact of Cognitive-Behavioral Family Therapy on Anger Control and Marital Conflict Reduction in Couples Referring to the Police Counseling Centers: A Single-Subject Study, , 10(40), 67-82. magiran.com/p2138115
زهرا مرادی، مسعود صادقی، اثربخشی خانواده درمانی شناختی رفتاری بر کنترل خشم و کاهش تعارض زناشویی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره کلانتری: مطالعه تک آزمودنی. مجله روانشناسی نظامی، 1398؛ 10(40): 67-82. magiran.com/p2138115
Zahra Moradi, Masood Sadeghi , The Impact of Cognitive-Behavioral Family Therapy on Anger Control and Marital Conflict Reduction in Couples Referring to the Police Counseling Centers: A Single-Subject Study, , 2020; 10(40): 67-82. magiran.com/p2138115
زهرا مرادی، مسعود صادقی، "اثربخشی خانواده درمانی شناختی رفتاری بر کنترل خشم و کاهش تعارض زناشویی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره کلانتری: مطالعه تک آزمودنی"، مجله روانشناسی نظامی 10، شماره 40 (1398): 67-82. magiran.com/p2138115
Zahra Moradi, Masood Sadeghi , "The Impact of Cognitive-Behavioral Family Therapy on Anger Control and Marital Conflict Reduction in Couples Referring to the Police Counseling Centers: A Single-Subject Study", 10, no.40 (2020): 67-82. magiran.com/p2138115
زهرا مرادی، مسعود صادقی، (1398). 'اثربخشی خانواده درمانی شناختی رفتاری بر کنترل خشم و کاهش تعارض زناشویی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره کلانتری: مطالعه تک آزمودنی'، مجله روانشناسی نظامی، 10(40)، صص.67-82. magiran.com/p2138115
Zahra Moradi, Masood Sadeghi , (2020). 'The Impact of Cognitive-Behavioral Family Therapy on Anger Control and Marital Conflict Reduction in Couples Referring to the Police Counseling Centers: A Single-Subject Study', , 10(40), pp.67-82. magiran.com/p2138115
زهرا مرادی؛ مسعود صادقی. "اثربخشی خانواده درمانی شناختی رفتاری بر کنترل خشم و کاهش تعارض زناشویی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره کلانتری: مطالعه تک آزمودنی". مجله روانشناسی نظامی، 10 ،40 ، 1398، 67-82. magiran.com/p2138115
Zahra Moradi; Masood Sadeghi . "The Impact of Cognitive-Behavioral Family Therapy on Anger Control and Marital Conflict Reduction in Couples Referring to the Police Counseling Centers: A Single-Subject Study", , 10, 40, 2020, 67-82. magiran.com/p2138115
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال