ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالحمید گوهری، حسین علیدادی، رمضان میرزایی، (1399). ارزیابی وضعیت بهداشتی استخرهای شنای شهر مشهد در نه ماه اول سال 1396، فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط، 5(4)، 292-302. magiran.com/p2138312
Abdolhamid Gohari, Hosein Alidadi, Ramazan Mirzaei , (2020). Evaluating the Health and Hygienic Condition of Swimming Pools in Mashhad City in Different Seasons of the Year 2018, Journal of Research in Environmental Health, 5(4), 292-302. magiran.com/p2138312
عبدالحمید گوهری، حسین علیدادی، رمضان میرزایی، ارزیابی وضعیت بهداشتی استخرهای شنای شهر مشهد در نه ماه اول سال 1396. فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط، 1399؛ 5(4): 292-302. magiran.com/p2138312
Abdolhamid Gohari, Hosein Alidadi, Ramazan Mirzaei , Evaluating the Health and Hygienic Condition of Swimming Pools in Mashhad City in Different Seasons of the Year 2018, Journal of Research in Environmental Health, 2020; 5(4): 292-302. magiran.com/p2138312
عبدالحمید گوهری، حسین علیدادی، رمضان میرزایی، "ارزیابی وضعیت بهداشتی استخرهای شنای شهر مشهد در نه ماه اول سال 1396"، فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط 5، شماره 4 (1399): 292-302. magiran.com/p2138312
Abdolhamid Gohari, Hosein Alidadi, Ramazan Mirzaei , "Evaluating the Health and Hygienic Condition of Swimming Pools in Mashhad City in Different Seasons of the Year 2018", Journal of Research in Environmental Health 5, no.4 (2020): 292-302. magiran.com/p2138312
عبدالحمید گوهری، حسین علیدادی، رمضان میرزایی، (1399). 'ارزیابی وضعیت بهداشتی استخرهای شنای شهر مشهد در نه ماه اول سال 1396'، فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط، 5(4)، صص.292-302. magiran.com/p2138312
Abdolhamid Gohari, Hosein Alidadi, Ramazan Mirzaei , (2020). 'Evaluating the Health and Hygienic Condition of Swimming Pools in Mashhad City in Different Seasons of the Year 2018', Journal of Research in Environmental Health, 5(4), pp.292-302. magiran.com/p2138312
عبدالحمید گوهری؛ حسین علیدادی؛ رمضان میرزایی. "ارزیابی وضعیت بهداشتی استخرهای شنای شهر مشهد در نه ماه اول سال 1396". فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط، 5 ،4 ، 1399، 292-302. magiran.com/p2138312
Abdolhamid Gohari; Hosein Alidadi; Ramazan Mirzaei . "Evaluating the Health and Hygienic Condition of Swimming Pools in Mashhad City in Different Seasons of the Year 2018", Journal of Research in Environmental Health, 5, 4, 2020, 292-302. magiran.com/p2138312
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال