ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کامران قاسمی، مهدی قاجار سپانلو، مهدی حدادی نژاد، (1399). تاثیر تغذیه سیلیسیومی بر رشد و باردهی توت فرنگی رقم کاماروسا درکشت هیدروپونیک در شرایط فضای باز، فصلنامه تولیدات گیاهی، 43(1)، 93-106. magiran.com/p2138325
Kamran Ghasemi , Mehdi Ghajar Sepanlou, Mehdi Hadadinejad, (2020). Effect of Silicon Nutrition on Strawberry cv. Camerosa Yield and Growth in Outdoor Hydroponic System, The Plant Production, 43(1), 93-106. magiran.com/p2138325
کامران قاسمی، مهدی قاجار سپانلو، مهدی حدادی نژاد، تاثیر تغذیه سیلیسیومی بر رشد و باردهی توت فرنگی رقم کاماروسا درکشت هیدروپونیک در شرایط فضای باز. فصلنامه تولیدات گیاهی، 1399؛ 43(1): 93-106. magiran.com/p2138325
Kamran Ghasemi , Mehdi Ghajar Sepanlou, Mehdi Hadadinejad, Effect of Silicon Nutrition on Strawberry cv. Camerosa Yield and Growth in Outdoor Hydroponic System, The Plant Production, 2020; 43(1): 93-106. magiran.com/p2138325
کامران قاسمی، مهدی قاجار سپانلو، مهدی حدادی نژاد، "تاثیر تغذیه سیلیسیومی بر رشد و باردهی توت فرنگی رقم کاماروسا درکشت هیدروپونیک در شرایط فضای باز"، فصلنامه تولیدات گیاهی 43، شماره 1 (1399): 93-106. magiran.com/p2138325
Kamran Ghasemi , Mehdi Ghajar Sepanlou, Mehdi Hadadinejad, "Effect of Silicon Nutrition on Strawberry cv. Camerosa Yield and Growth in Outdoor Hydroponic System", The Plant Production 43, no.1 (2020): 93-106. magiran.com/p2138325
کامران قاسمی، مهدی قاجار سپانلو، مهدی حدادی نژاد، (1399). 'تاثیر تغذیه سیلیسیومی بر رشد و باردهی توت فرنگی رقم کاماروسا درکشت هیدروپونیک در شرایط فضای باز'، فصلنامه تولیدات گیاهی، 43(1)، صص.93-106. magiran.com/p2138325
Kamran Ghasemi , Mehdi Ghajar Sepanlou, Mehdi Hadadinejad, (2020). 'Effect of Silicon Nutrition on Strawberry cv. Camerosa Yield and Growth in Outdoor Hydroponic System', The Plant Production, 43(1), pp.93-106. magiran.com/p2138325
کامران قاسمی؛ مهدی قاجار سپانلو؛ مهدی حدادی نژاد. "تاثیر تغذیه سیلیسیومی بر رشد و باردهی توت فرنگی رقم کاماروسا درکشت هیدروپونیک در شرایط فضای باز". فصلنامه تولیدات گیاهی، 43 ،1 ، 1399، 93-106. magiran.com/p2138325
Kamran Ghasemi ; Mehdi Ghajar Sepanlou; Mehdi Hadadinejad. "Effect of Silicon Nutrition on Strawberry cv. Camerosa Yield and Growth in Outdoor Hydroponic System", The Plant Production, 43, 1, 2020, 93-106. magiran.com/p2138325
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال