ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده، (1399). رابطه وجدان گرایی و رضایت شغلی با طفره روی معلمان تربیت بدنی در انجام فعالیت های فوق برنامه ورزشی مدارس، نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 7(1)، 11-20. magiran.com/p2138373
Zeinab Mondalizadeh , Esfandiar Khosravizadeh, (2020). The relationship among work Conscientiousness and Job Satisfaction with the loafing of the physical education teachers in doing extracurricular sports activities in schools, ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 7(1), 11-20. magiran.com/p2138373
زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده، رابطه وجدان گرایی و رضایت شغلی با طفره روی معلمان تربیت بدنی در انجام فعالیت های فوق برنامه ورزشی مدارس. نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 1399؛ 7(1): 11-20. magiran.com/p2138373
Zeinab Mondalizadeh , Esfandiar Khosravizadeh, The relationship among work Conscientiousness and Job Satisfaction with the loafing of the physical education teachers in doing extracurricular sports activities in schools, ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 2020; 7(1): 11-20. magiran.com/p2138373
زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده، "رابطه وجدان گرایی و رضایت شغلی با طفره روی معلمان تربیت بدنی در انجام فعالیت های فوق برنامه ورزشی مدارس"، نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 7، شماره 1 (1399): 11-20. magiran.com/p2138373
Zeinab Mondalizadeh , Esfandiar Khosravizadeh, "The relationship among work Conscientiousness and Job Satisfaction with the loafing of the physical education teachers in doing extracurricular sports activities in schools", ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies 7, no.1 (2020): 11-20. magiran.com/p2138373
زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده، (1399). 'رابطه وجدان گرایی و رضایت شغلی با طفره روی معلمان تربیت بدنی در انجام فعالیت های فوق برنامه ورزشی مدارس'، نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 7(1)، صص.11-20. magiran.com/p2138373
Zeinab Mondalizadeh , Esfandiar Khosravizadeh, (2020). 'The relationship among work Conscientiousness and Job Satisfaction with the loafing of the physical education teachers in doing extracurricular sports activities in schools', ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 7(1), pp.11-20. magiran.com/p2138373
زینب مندعلی زاده؛ اسفندیار خسروی زاده. "رابطه وجدان گرایی و رضایت شغلی با طفره روی معلمان تربیت بدنی در انجام فعالیت های فوق برنامه ورزشی مدارس". نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 7 ،1 ، 1399، 11-20. magiran.com/p2138373
Zeinab Mondalizadeh ; Esfandiar Khosravizadeh. "The relationship among work Conscientiousness and Job Satisfaction with the loafing of the physical education teachers in doing extracurricular sports activities in schools", ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 7, 1, 2020, 11-20. magiran.com/p2138373
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال