ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریده خلج آبادی فراهانی، علی زاده محمدی، (1398). مواجهه با محتوای خارج عرف جنسی در اینترنت و فضای مجازی و تاثیرات درون روانی بر نوجوانان در شهر تهران، یک مطالعه کیفی، نشریه رسانه و فرهنگ، 9(2)، 55-90. magiran.com/p2138395
Farideh Khalajabadi Farahani , (2020). Exposure to sexual explicit materials in internet and cyberspace and its intra-psychic influences on adolescents in Tehran; A qualitative study, Media and Culture Journal, 9(2), 55-90. magiran.com/p2138395
فریده خلج آبادی فراهانی، علی زاده محمدی، مواجهه با محتوای خارج عرف جنسی در اینترنت و فضای مجازی و تاثیرات درون روانی بر نوجوانان در شهر تهران، یک مطالعه کیفی. نشریه رسانه و فرهنگ، 1398؛ 9(2): 55-90. magiran.com/p2138395
Farideh Khalajabadi Farahani , Exposure to sexual explicit materials in internet and cyberspace and its intra-psychic influences on adolescents in Tehran; A qualitative study, Media and Culture Journal, 2020; 9(2): 55-90. magiran.com/p2138395
فریده خلج آبادی فراهانی، علی زاده محمدی، "مواجهه با محتوای خارج عرف جنسی در اینترنت و فضای مجازی و تاثیرات درون روانی بر نوجوانان در شهر تهران، یک مطالعه کیفی"، نشریه رسانه و فرهنگ 9، شماره 2 (1398): 55-90. magiran.com/p2138395
Farideh Khalajabadi Farahani , "Exposure to sexual explicit materials in internet and cyberspace and its intra-psychic influences on adolescents in Tehran; A qualitative study", Media and Culture Journal 9, no.2 (2020): 55-90. magiran.com/p2138395
فریده خلج آبادی فراهانی، علی زاده محمدی، (1398). 'مواجهه با محتوای خارج عرف جنسی در اینترنت و فضای مجازی و تاثیرات درون روانی بر نوجوانان در شهر تهران، یک مطالعه کیفی'، نشریه رسانه و فرهنگ، 9(2)، صص.55-90. magiran.com/p2138395
Farideh Khalajabadi Farahani , (2020). 'Exposure to sexual explicit materials in internet and cyberspace and its intra-psychic influences on adolescents in Tehran; A qualitative study', Media and Culture Journal, 9(2), pp.55-90. magiran.com/p2138395
فریده خلج آبادی فراهانی؛ علی زاده محمدی. "مواجهه با محتوای خارج عرف جنسی در اینترنت و فضای مجازی و تاثیرات درون روانی بر نوجوانان در شهر تهران، یک مطالعه کیفی". نشریه رسانه و فرهنگ، 9 ،2 ، 1398، 55-90. magiran.com/p2138395
Farideh Khalajabadi Farahani . "Exposure to sexual explicit materials in internet and cyberspace and its intra-psychic influences on adolescents in Tehran; A qualitative study", Media and Culture Journal, 9, 2, 2020, 55-90. magiran.com/p2138395
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال