ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهریور روستایی، شیوا علیزاده یوالاری، (1399). سنجش عدالت فضایی خدمات عمومی در بین شهرستان های استان آذربایجان غربی، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 24(71)، 151-171. magiran.com/p2138422
Shahrivar Rostaei, Shiva Alizadeh , (2020). Measurement of Spatial Equity in Public Services between Different Cities of West Azerbaijan Province, Journal of Geography and Planning, 24(71), 151-171. magiran.com/p2138422
شهریور روستایی، شیوا علیزاده یوالاری، سنجش عدالت فضایی خدمات عمومی در بین شهرستان های استان آذربایجان غربی. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 1399؛ 24(71): 151-171. magiran.com/p2138422
Shahrivar Rostaei, Shiva Alizadeh , Measurement of Spatial Equity in Public Services between Different Cities of West Azerbaijan Province, Journal of Geography and Planning, 2020; 24(71): 151-171. magiran.com/p2138422
شهریور روستایی، شیوا علیزاده یوالاری، "سنجش عدالت فضایی خدمات عمومی در بین شهرستان های استان آذربایجان غربی"، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی 24، شماره 71 (1399): 151-171. magiran.com/p2138422
Shahrivar Rostaei, Shiva Alizadeh , "Measurement of Spatial Equity in Public Services between Different Cities of West Azerbaijan Province", Journal of Geography and Planning 24, no.71 (2020): 151-171. magiran.com/p2138422
شهریور روستایی، شیوا علیزاده یوالاری، (1399). 'سنجش عدالت فضایی خدمات عمومی در بین شهرستان های استان آذربایجان غربی'، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 24(71)، صص.151-171. magiran.com/p2138422
Shahrivar Rostaei, Shiva Alizadeh , (2020). 'Measurement of Spatial Equity in Public Services between Different Cities of West Azerbaijan Province', Journal of Geography and Planning, 24(71), pp.151-171. magiran.com/p2138422
شهریور روستایی؛ شیوا علیزاده یوالاری. "سنجش عدالت فضایی خدمات عمومی در بین شهرستان های استان آذربایجان غربی". نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 24 ،71 ، 1399، 151-171. magiran.com/p2138422
Shahrivar Rostaei; Shiva Alizadeh . "Measurement of Spatial Equity in Public Services between Different Cities of West Azerbaijan Province", Journal of Geography and Planning, 24, 71, 2020, 151-171. magiran.com/p2138422
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال