ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدامین باتمانی، افشین باغفلکی، جبار باباشاهی، حمیدرضا یزدانی، (1399). تحلیل مفهوم حرفه ای سازی در حوزه ی مدیریت منابع انسانی، مجله مدیریت منابع انسانی پایدار، 2(2)، 65-93. magiran.com/p2138508
MohammadAmin Batmani , Afshin Baghfalaki, Jabbar Babashahi, HamidReza Yazdani, (2020). Concept Analysis of Professionalization in Human Resource Management Field, Journal of Sustainable Human Resource Management, 2(2), 65-93. magiran.com/p2138508
محمدامین باتمانی، افشین باغفلکی، جبار باباشاهی، حمیدرضا یزدانی، تحلیل مفهوم حرفه ای سازی در حوزه ی مدیریت منابع انسانی. مجله مدیریت منابع انسانی پایدار، 1399؛ 2(2): 65-93. magiran.com/p2138508
MohammadAmin Batmani , Afshin Baghfalaki, Jabbar Babashahi, HamidReza Yazdani, Concept Analysis of Professionalization in Human Resource Management Field, Journal of Sustainable Human Resource Management, 2020; 2(2): 65-93. magiran.com/p2138508
محمدامین باتمانی، افشین باغفلکی، جبار باباشاهی، حمیدرضا یزدانی، "تحلیل مفهوم حرفه ای سازی در حوزه ی مدیریت منابع انسانی"، مجله مدیریت منابع انسانی پایدار 2، شماره 2 (1399): 65-93. magiran.com/p2138508
MohammadAmin Batmani , Afshin Baghfalaki, Jabbar Babashahi, HamidReza Yazdani, "Concept Analysis of Professionalization in Human Resource Management Field", Journal of Sustainable Human Resource Management 2, no.2 (2020): 65-93. magiran.com/p2138508
محمدامین باتمانی، افشین باغفلکی، جبار باباشاهی، حمیدرضا یزدانی، (1399). 'تحلیل مفهوم حرفه ای سازی در حوزه ی مدیریت منابع انسانی'، مجله مدیریت منابع انسانی پایدار، 2(2)، صص.65-93. magiran.com/p2138508
MohammadAmin Batmani , Afshin Baghfalaki, Jabbar Babashahi, HamidReza Yazdani, (2020). 'Concept Analysis of Professionalization in Human Resource Management Field', Journal of Sustainable Human Resource Management, 2(2), pp.65-93. magiran.com/p2138508
محمدامین باتمانی؛ افشین باغفلکی؛ جبار باباشاهی؛ حمیدرضا یزدانی. "تحلیل مفهوم حرفه ای سازی در حوزه ی مدیریت منابع انسانی". مجله مدیریت منابع انسانی پایدار، 2 ،2 ، 1399، 65-93. magiran.com/p2138508
MohammadAmin Batmani ; Afshin Baghfalaki; Jabbar Babashahi; HamidReza Yazdani. "Concept Analysis of Professionalization in Human Resource Management Field", Journal of Sustainable Human Resource Management, 2, 2, 2020, 65-93. magiran.com/p2138508
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال