ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی شهرکی، سیمین قادری، (1399). برآورد سهم و کشش جانشینی مخارج سلامت خصوصی و عمومی در ایران، فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 5(1)، 11-22. magiran.com/p2138515
Mahdi Shahraki, Simin Ghaderi, (2020). Estimating the Share and Elasticity of Substitution for Public and Private Health Expenditures in Iran, Management Strategies in Health System, 5(1), 11-22. magiran.com/p2138515
مهدی شهرکی، سیمین قادری، برآورد سهم و کشش جانشینی مخارج سلامت خصوصی و عمومی در ایران. فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 1399؛ 5(1): 11-22. magiran.com/p2138515
Mahdi Shahraki, Simin Ghaderi, Estimating the Share and Elasticity of Substitution for Public and Private Health Expenditures in Iran, Management Strategies in Health System, 2020; 5(1): 11-22. magiran.com/p2138515
مهدی شهرکی، سیمین قادری، "برآورد سهم و کشش جانشینی مخارج سلامت خصوصی و عمومی در ایران"، فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت 5، شماره 1 (1399): 11-22. magiran.com/p2138515
Mahdi Shahraki, Simin Ghaderi, "Estimating the Share and Elasticity of Substitution for Public and Private Health Expenditures in Iran", Management Strategies in Health System 5, no.1 (2020): 11-22. magiran.com/p2138515
مهدی شهرکی، سیمین قادری، (1399). 'برآورد سهم و کشش جانشینی مخارج سلامت خصوصی و عمومی در ایران'، فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 5(1)، صص.11-22. magiran.com/p2138515
Mahdi Shahraki, Simin Ghaderi, (2020). 'Estimating the Share and Elasticity of Substitution for Public and Private Health Expenditures in Iran', Management Strategies in Health System, 5(1), pp.11-22. magiran.com/p2138515
مهدی شهرکی؛ سیمین قادری. "برآورد سهم و کشش جانشینی مخارج سلامت خصوصی و عمومی در ایران". فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 5 ،1 ، 1399، 11-22. magiran.com/p2138515
Mahdi Shahraki; Simin Ghaderi. "Estimating the Share and Elasticity of Substitution for Public and Private Health Expenditures in Iran", Management Strategies in Health System, 5, 1, 2020, 11-22. magiran.com/p2138515
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال