ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینا لطف پور، کیومرث امینی، (1399). بررسی اثرات نانوذرات اکسید آهن بر بیان ژنهای بتالاکتاماز نوع در سودوموناس آئروژینوزا، فصلنامه علوم دانشگاه تهران، 31(2)، 105-111. magiran.com/p2138529
Mina Lotfpour, Kumarss Amini , (2020). Evaluation of the Effects of Iron Oxide Nanoparticles on Expression of TEM Type Beta-Lactamase Genes in Pseudomonas Aeruginosa, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 31(2), 105-111. magiran.com/p2138529
مینا لطف پور، کیومرث امینی، بررسی اثرات نانوذرات اکسید آهن بر بیان ژنهای بتالاکتاماز نوع در سودوموناس آئروژینوزا. فصلنامه علوم دانشگاه تهران، 1399؛ 31(2): 105-111. magiran.com/p2138529
Mina Lotfpour, Kumarss Amini , Evaluation of the Effects of Iron Oxide Nanoparticles on Expression of TEM Type Beta-Lactamase Genes in Pseudomonas Aeruginosa, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 2020; 31(2): 105-111. magiran.com/p2138529
مینا لطف پور، کیومرث امینی، "بررسی اثرات نانوذرات اکسید آهن بر بیان ژنهای بتالاکتاماز نوع در سودوموناس آئروژینوزا"، فصلنامه علوم دانشگاه تهران 31، شماره 2 (1399): 105-111. magiran.com/p2138529
Mina Lotfpour, Kumarss Amini , "Evaluation of the Effects of Iron Oxide Nanoparticles on Expression of TEM Type Beta-Lactamase Genes in Pseudomonas Aeruginosa", Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 31, no.2 (2020): 105-111. magiran.com/p2138529
مینا لطف پور، کیومرث امینی، (1399). 'بررسی اثرات نانوذرات اکسید آهن بر بیان ژنهای بتالاکتاماز نوع در سودوموناس آئروژینوزا'، فصلنامه علوم دانشگاه تهران، 31(2)، صص.105-111. magiran.com/p2138529
Mina Lotfpour, Kumarss Amini , (2020). 'Evaluation of the Effects of Iron Oxide Nanoparticles on Expression of TEM Type Beta-Lactamase Genes in Pseudomonas Aeruginosa', Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 31(2), pp.105-111. magiran.com/p2138529
مینا لطف پور؛ کیومرث امینی. "بررسی اثرات نانوذرات اکسید آهن بر بیان ژنهای بتالاکتاماز نوع در سودوموناس آئروژینوزا". فصلنامه علوم دانشگاه تهران، 31 ،2 ، 1399، 105-111. magiran.com/p2138529
Mina Lotfpour; Kumarss Amini . "Evaluation of the Effects of Iron Oxide Nanoparticles on Expression of TEM Type Beta-Lactamase Genes in Pseudomonas Aeruginosa", Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 31, 2, 2020, 105-111. magiran.com/p2138529
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال