ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب صادقی راد، عباس شکوری گرکانی، قدرت الله پناهی، سامان مهرابی، محمدرضا نوری دلویی، (1399). گذار از مرحله اپیتلیال به مزانشیمی، و التهاب در سرطان اسکواموس سر و گردن، فصلنامه علوم دانشگاه تهران، 31(2)، 113-119. magiran.com/p2138530
Habib Sadeghi Rad, Abbas Shakoori Garakani, Ghodratolah Panahi, Saman Mehrabi, MohammadReza Noori Daloii , (2020). Epithelial-Mesenchymal Transition and Inflammation in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 31(2), 113-119. magiran.com/p2138530
حبیب صادقی راد، عباس شکوری گرکانی، قدرت الله پناهی، سامان مهرابی، محمدرضا نوری دلویی، گذار از مرحله اپیتلیال به مزانشیمی، و التهاب در سرطان اسکواموس سر و گردن. فصلنامه علوم دانشگاه تهران، 1399؛ 31(2): 113-119. magiran.com/p2138530
Habib Sadeghi Rad, Abbas Shakoori Garakani, Ghodratolah Panahi, Saman Mehrabi, MohammadReza Noori Daloii , Epithelial-Mesenchymal Transition and Inflammation in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 2020; 31(2): 113-119. magiran.com/p2138530
حبیب صادقی راد، عباس شکوری گرکانی، قدرت الله پناهی، سامان مهرابی، محمدرضا نوری دلویی، "گذار از مرحله اپیتلیال به مزانشیمی، و التهاب در سرطان اسکواموس سر و گردن"، فصلنامه علوم دانشگاه تهران 31، شماره 2 (1399): 113-119. magiran.com/p2138530
Habib Sadeghi Rad, Abbas Shakoori Garakani, Ghodratolah Panahi, Saman Mehrabi, MohammadReza Noori Daloii , "Epithelial-Mesenchymal Transition and Inflammation in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma", Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 31, no.2 (2020): 113-119. magiran.com/p2138530
حبیب صادقی راد، عباس شکوری گرکانی، قدرت الله پناهی، سامان مهرابی، محمدرضا نوری دلویی، (1399). 'گذار از مرحله اپیتلیال به مزانشیمی، و التهاب در سرطان اسکواموس سر و گردن'، فصلنامه علوم دانشگاه تهران، 31(2)، صص.113-119. magiran.com/p2138530
Habib Sadeghi Rad, Abbas Shakoori Garakani, Ghodratolah Panahi, Saman Mehrabi, MohammadReza Noori Daloii , (2020). 'Epithelial-Mesenchymal Transition and Inflammation in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma', Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 31(2), pp.113-119. magiran.com/p2138530
حبیب صادقی راد؛ عباس شکوری گرکانی؛ قدرت الله پناهی؛ سامان مهرابی؛ محمدرضا نوری دلویی. "گذار از مرحله اپیتلیال به مزانشیمی، و التهاب در سرطان اسکواموس سر و گردن". فصلنامه علوم دانشگاه تهران، 31 ،2 ، 1399، 113-119. magiran.com/p2138530
Habib Sadeghi Rad; Abbas Shakoori Garakani; Ghodratolah Panahi; Saman Mehrabi; MohammadReza Noori Daloii . "Epithelial-Mesenchymal Transition and Inflammation in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma", Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 31, 2, 2020, 113-119. magiran.com/p2138530
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال