ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب حسنی، وحید حاجی هاشمی، کیوان برنا، ایمان صحرایی دهمجنونی، (1399). روش طبقه بندی برای هرزنامه های الکترونیکی با الگوریتم ترکیبی برای انتخاب ویژگی بهینه، فصلنامه علوم دانشگاه تهران، 31(2)، 165-173. magiran.com/p2138536
Zeinab Hassani , Vahid Hajihashemi, Keivan Borna, Iman Sahraei Dehmajnoonie, (2020). A Classification Method for E-mail Spam Using a Hybrid Approach for Feature Selection Optimization, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 31(2), 165-173. magiran.com/p2138536
زینب حسنی، وحید حاجی هاشمی، کیوان برنا، ایمان صحرایی دهمجنونی، روش طبقه بندی برای هرزنامه های الکترونیکی با الگوریتم ترکیبی برای انتخاب ویژگی بهینه. فصلنامه علوم دانشگاه تهران، 1399؛ 31(2): 165-173. magiran.com/p2138536
Zeinab Hassani , Vahid Hajihashemi, Keivan Borna, Iman Sahraei Dehmajnoonie, A Classification Method for E-mail Spam Using a Hybrid Approach for Feature Selection Optimization, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 2020; 31(2): 165-173. magiran.com/p2138536
زینب حسنی، وحید حاجی هاشمی، کیوان برنا، ایمان صحرایی دهمجنونی، "روش طبقه بندی برای هرزنامه های الکترونیکی با الگوریتم ترکیبی برای انتخاب ویژگی بهینه"، فصلنامه علوم دانشگاه تهران 31، شماره 2 (1399): 165-173. magiran.com/p2138536
Zeinab Hassani , Vahid Hajihashemi, Keivan Borna, Iman Sahraei Dehmajnoonie, "A Classification Method for E-mail Spam Using a Hybrid Approach for Feature Selection Optimization", Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 31, no.2 (2020): 165-173. magiran.com/p2138536
زینب حسنی، وحید حاجی هاشمی، کیوان برنا، ایمان صحرایی دهمجنونی، (1399). 'روش طبقه بندی برای هرزنامه های الکترونیکی با الگوریتم ترکیبی برای انتخاب ویژگی بهینه'، فصلنامه علوم دانشگاه تهران، 31(2)، صص.165-173. magiran.com/p2138536
Zeinab Hassani , Vahid Hajihashemi, Keivan Borna, Iman Sahraei Dehmajnoonie, (2020). 'A Classification Method for E-mail Spam Using a Hybrid Approach for Feature Selection Optimization', Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 31(2), pp.165-173. magiran.com/p2138536
زینب حسنی؛ وحید حاجی هاشمی؛ کیوان برنا؛ ایمان صحرایی دهمجنونی. "روش طبقه بندی برای هرزنامه های الکترونیکی با الگوریتم ترکیبی برای انتخاب ویژگی بهینه". فصلنامه علوم دانشگاه تهران، 31 ،2 ، 1399، 165-173. magiran.com/p2138536
Zeinab Hassani ; Vahid Hajihashemi; Keivan Borna; Iman Sahraei Dehmajnoonie. "A Classification Method for E-mail Spam Using a Hybrid Approach for Feature Selection Optimization", Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 31, 2, 2020, 165-173. magiran.com/p2138536
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال