ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه اسکندر، رضا رادفر، (1400). شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر عملکرد تیمی در بنگاه های اقتصادی آموزشی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد)، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 8(30)، 87-104. magiran.com/p2138571
Fatemeh Eskandar, Reza Radfar, Abbas Tolouee Ashleghi, (2021). Identification and Ranking of Effective Indicators on Team Performance in Educational Enterprises (Case Study: Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Faculty of Management and Economics), Journal of Urban Economics and Management, 8(30), 87-104. magiran.com/p2138571
فاطمه اسکندر، رضا رادفر، شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر عملکرد تیمی در بنگاه های اقتصادی آموزشی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد). فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 1400؛ 8(30): 87-104. magiran.com/p2138571
Fatemeh Eskandar, Reza Radfar, Abbas Tolouee Ashleghi, Identification and Ranking of Effective Indicators on Team Performance in Educational Enterprises (Case Study: Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Faculty of Management and Economics), Journal of Urban Economics and Management, 2021; 8(30): 87-104. magiran.com/p2138571
فاطمه اسکندر، رضا رادفر، "شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر عملکرد تیمی در بنگاه های اقتصادی آموزشی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد)"، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری 8، شماره 30 (1400): 87-104. magiran.com/p2138571
Fatemeh Eskandar, Reza Radfar, Abbas Tolouee Ashleghi, "Identification and Ranking of Effective Indicators on Team Performance in Educational Enterprises (Case Study: Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Faculty of Management and Economics)", Journal of Urban Economics and Management 8, no.30 (2021): 87-104. magiran.com/p2138571
فاطمه اسکندر، رضا رادفر، (1400). 'شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر عملکرد تیمی در بنگاه های اقتصادی آموزشی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد)'، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 8(30)، صص.87-104. magiran.com/p2138571
Fatemeh Eskandar, Reza Radfar, Abbas Tolouee Ashleghi, (2021). 'Identification and Ranking of Effective Indicators on Team Performance in Educational Enterprises (Case Study: Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Faculty of Management and Economics)', Journal of Urban Economics and Management, 8(30), pp.87-104. magiran.com/p2138571
فاطمه اسکندر؛ رضا رادفر. "شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر عملکرد تیمی در بنگاه های اقتصادی آموزشی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد)". فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 8 ،30 ، 1400، 87-104. magiran.com/p2138571
Fatemeh Eskandar; Reza Radfar; Abbas Tolouee Ashleghi. "Identification and Ranking of Effective Indicators on Team Performance in Educational Enterprises (Case Study: Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Faculty of Management and Economics)", Journal of Urban Economics and Management, 8, 30, 2021, 87-104. magiran.com/p2138571
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال