ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسفندیار زبردست، محمدرضا میرزایی، (1400). شناسایی و رتبه بندی چالش های مدیریت نوسازی شهری (مورد مطالعه: منطقه 10 شهرداری تهران)، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 8(30)، 105-128. magiran.com/p2138572
Esfandiar Zebardast, MohammadReza Mirzaei, (2021). Identifying and Rating Challenges of Urban Regeneration Management (Case Study: District Ten of Municipality of Tehran), Journal of Urban Economics and Management, 8(30), 105-128. magiran.com/p2138572
اسفندیار زبردست، محمدرضا میرزایی، شناسایی و رتبه بندی چالش های مدیریت نوسازی شهری (مورد مطالعه: منطقه 10 شهرداری تهران). فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 1400؛ 8(30): 105-128. magiran.com/p2138572
Esfandiar Zebardast, MohammadReza Mirzaei, Identifying and Rating Challenges of Urban Regeneration Management (Case Study: District Ten of Municipality of Tehran), Journal of Urban Economics and Management, 2021; 8(30): 105-128. magiran.com/p2138572
اسفندیار زبردست، محمدرضا میرزایی، "شناسایی و رتبه بندی چالش های مدیریت نوسازی شهری (مورد مطالعه: منطقه 10 شهرداری تهران)"، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری 8، شماره 30 (1400): 105-128. magiran.com/p2138572
Esfandiar Zebardast, MohammadReza Mirzaei, "Identifying and Rating Challenges of Urban Regeneration Management (Case Study: District Ten of Municipality of Tehran)", Journal of Urban Economics and Management 8, no.30 (2021): 105-128. magiran.com/p2138572
اسفندیار زبردست، محمدرضا میرزایی، (1400). 'شناسایی و رتبه بندی چالش های مدیریت نوسازی شهری (مورد مطالعه: منطقه 10 شهرداری تهران)'، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 8(30)، صص.105-128. magiran.com/p2138572
Esfandiar Zebardast, MohammadReza Mirzaei, (2021). 'Identifying and Rating Challenges of Urban Regeneration Management (Case Study: District Ten of Municipality of Tehran)', Journal of Urban Economics and Management, 8(30), pp.105-128. magiran.com/p2138572
اسفندیار زبردست؛ محمدرضا میرزایی. "شناسایی و رتبه بندی چالش های مدیریت نوسازی شهری (مورد مطالعه: منطقه 10 شهرداری تهران)". فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 8 ،30 ، 1400، 105-128. magiran.com/p2138572
Esfandiar Zebardast; MohammadReza Mirzaei. "Identifying and Rating Challenges of Urban Regeneration Management (Case Study: District Ten of Municipality of Tehran)", Journal of Urban Economics and Management, 8, 30, 2021, 105-128. magiran.com/p2138572
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال