ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید مقدس پور، حسن دانایی فرد، علی اصغر فانی، احمدعلی خائف الهی، (1399). پیش آیندها و پس آیندهای خط مشی بازاری در آموزش عالی ایران، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 12(1)، 55-72. magiran.com/p2138601
Saeed Moghadaspour, Hassan Danaeefard , Aliasghar Fani, Ahmadali Khaefelahi, (2020). The Antecedents and Consequences of Market-Based Higher Education Policy in Iran, Journal of Science & Technology Policy, 12(1), 55-72. magiran.com/p2138601
سعید مقدس پور، حسن دانایی فرد، علی اصغر فانی، احمدعلی خائف الهی، پیش آیندها و پس آیندهای خط مشی بازاری در آموزش عالی ایران. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 1399؛ 12(1): 55-72. magiran.com/p2138601
Saeed Moghadaspour, Hassan Danaeefard , Aliasghar Fani, Ahmadali Khaefelahi, The Antecedents and Consequences of Market-Based Higher Education Policy in Iran, Journal of Science & Technology Policy, 2020; 12(1): 55-72. magiran.com/p2138601
سعید مقدس پور، حسن دانایی فرد، علی اصغر فانی، احمدعلی خائف الهی، "پیش آیندها و پس آیندهای خط مشی بازاری در آموزش عالی ایران"، فصلنامه سیاست علم و فناوری 12، شماره 1 (1399): 55-72. magiran.com/p2138601
Saeed Moghadaspour, Hassan Danaeefard , Aliasghar Fani, Ahmadali Khaefelahi, "The Antecedents and Consequences of Market-Based Higher Education Policy in Iran", Journal of Science & Technology Policy 12, no.1 (2020): 55-72. magiran.com/p2138601
سعید مقدس پور، حسن دانایی فرد، علی اصغر فانی، احمدعلی خائف الهی، (1399). 'پیش آیندها و پس آیندهای خط مشی بازاری در آموزش عالی ایران'، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 12(1)، صص.55-72. magiran.com/p2138601
Saeed Moghadaspour, Hassan Danaeefard , Aliasghar Fani, Ahmadali Khaefelahi, (2020). 'The Antecedents and Consequences of Market-Based Higher Education Policy in Iran', Journal of Science & Technology Policy, 12(1), pp.55-72. magiran.com/p2138601
سعید مقدس پور؛ حسن دانایی فرد؛ علی اصغر فانی؛ احمدعلی خائف الهی. "پیش آیندها و پس آیندهای خط مشی بازاری در آموزش عالی ایران". فصلنامه سیاست علم و فناوری، 12 ،1 ، 1399، 55-72. magiran.com/p2138601
Saeed Moghadaspour; Hassan Danaeefard ; Aliasghar Fani; Ahmadali Khaefelahi. "The Antecedents and Consequences of Market-Based Higher Education Policy in Iran", Journal of Science & Technology Policy, 12, 1, 2020, 55-72. magiran.com/p2138601
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال