ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی محقی، محمدکاظم محقی، معصومه غالی فلیح الکنانی، (1398). ارزیابی پژوهش های دانشگاهی در کشورهای اسلامی (آسیب شناسی و راهکارهای حقوقی)، فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام، 1(1)، 101-117. magiran.com/p2138736
Murtaza Mohiqi , MohammadKazem Moheghi, Massooma Ghali Flayyih Al Kinani, (2019). Evaluation of academic research in Islamic countries (pathology and legal solutions), , 1(1), 101-117. magiran.com/p2138736
مرتضی محقی، محمدکاظم محقی، معصومه غالی فلیح الکنانی، ارزیابی پژوهش های دانشگاهی در کشورهای اسلامی (آسیب شناسی و راهکارهای حقوقی). فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام، 1398؛ 1(1): 101-117. magiran.com/p2138736
Murtaza Mohiqi , MohammadKazem Moheghi, Massooma Ghali Flayyih Al Kinani, Evaluation of academic research in Islamic countries (pathology and legal solutions), , 2019; 1(1): 101-117. magiran.com/p2138736
مرتضی محقی، محمدکاظم محقی، معصومه غالی فلیح الکنانی، "ارزیابی پژوهش های دانشگاهی در کشورهای اسلامی (آسیب شناسی و راهکارهای حقوقی)"، فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام 1، شماره 1 (1398): 101-117. magiran.com/p2138736
Murtaza Mohiqi , MohammadKazem Moheghi, Massooma Ghali Flayyih Al Kinani, "Evaluation of academic research in Islamic countries (pathology and legal solutions)", 1, no.1 (2019): 101-117. magiran.com/p2138736
مرتضی محقی، محمدکاظم محقی، معصومه غالی فلیح الکنانی، (1398). 'ارزیابی پژوهش های دانشگاهی در کشورهای اسلامی (آسیب شناسی و راهکارهای حقوقی)'، فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام، 1(1)، صص.101-117. magiran.com/p2138736
Murtaza Mohiqi , MohammadKazem Moheghi, Massooma Ghali Flayyih Al Kinani, (2019). 'Evaluation of academic research in Islamic countries (pathology and legal solutions)', , 1(1), pp.101-117. magiran.com/p2138736
مرتضی محقی؛ محمدکاظم محقی؛ معصومه غالی فلیح الکنانی. "ارزیابی پژوهش های دانشگاهی در کشورهای اسلامی (آسیب شناسی و راهکارهای حقوقی)". فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام، 1 ،1 ، 1398، 101-117. magiran.com/p2138736
Murtaza Mohiqi ; MohammadKazem Moheghi; Massooma Ghali Flayyih Al Kinani. "Evaluation of academic research in Islamic countries (pathology and legal solutions)", , 1, 1, 2019, 101-117. magiran.com/p2138736
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال