ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود باقری، محمود شارع پور، زهرا کریمی موغاری، (1399). بررسی تاثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی بر اعتماد اجتماعی در میان شهروندان شهر شیراز (بررسی تجربی نظریه های نهادمحور)، مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 6(14)، 287-315. magiran.com/p2138751
Mahmoud Bagheri , Mahmoud Sharepour, Zahra Karimi Moughari, (2020). The Impact of Attitudes towards Quality and Performance of State Institutions on Social Trust among Shiraz Citizens: Empirical Study of Institution-Centered Theories, Journal of Sociology of Social Institutions, 6(14), 287-315. magiran.com/p2138751
محمود باقری، محمود شارع پور، زهرا کریمی موغاری، بررسی تاثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی بر اعتماد اجتماعی در میان شهروندان شهر شیراز (بررسی تجربی نظریه های نهادمحور). مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 1399؛ 6(14): 287-315. magiran.com/p2138751
Mahmoud Bagheri , Mahmoud Sharepour, Zahra Karimi Moughari, The Impact of Attitudes towards Quality and Performance of State Institutions on Social Trust among Shiraz Citizens: Empirical Study of Institution-Centered Theories, Journal of Sociology of Social Institutions, 2020; 6(14): 287-315. magiran.com/p2138751
محمود باقری، محمود شارع پور، زهرا کریمی موغاری، "بررسی تاثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی بر اعتماد اجتماعی در میان شهروندان شهر شیراز (بررسی تجربی نظریه های نهادمحور)"، مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی 6، شماره 14 (1399): 287-315. magiran.com/p2138751
Mahmoud Bagheri , Mahmoud Sharepour, Zahra Karimi Moughari, "The Impact of Attitudes towards Quality and Performance of State Institutions on Social Trust among Shiraz Citizens: Empirical Study of Institution-Centered Theories", Journal of Sociology of Social Institutions 6, no.14 (2020): 287-315. magiran.com/p2138751
محمود باقری، محمود شارع پور، زهرا کریمی موغاری، (1399). 'بررسی تاثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی بر اعتماد اجتماعی در میان شهروندان شهر شیراز (بررسی تجربی نظریه های نهادمحور)'، مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 6(14)، صص.287-315. magiran.com/p2138751
Mahmoud Bagheri , Mahmoud Sharepour, Zahra Karimi Moughari, (2020). 'The Impact of Attitudes towards Quality and Performance of State Institutions on Social Trust among Shiraz Citizens: Empirical Study of Institution-Centered Theories', Journal of Sociology of Social Institutions, 6(14), pp.287-315. magiran.com/p2138751
محمود باقری؛ محمود شارع پور؛ زهرا کریمی موغاری. "بررسی تاثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی بر اعتماد اجتماعی در میان شهروندان شهر شیراز (بررسی تجربی نظریه های نهادمحور)". مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 6 ،14 ، 1399، 287-315. magiran.com/p2138751
Mahmoud Bagheri ; Mahmoud Sharepour; Zahra Karimi Moughari. "The Impact of Attitudes towards Quality and Performance of State Institutions on Social Trust among Shiraz Citizens: Empirical Study of Institution-Centered Theories", Journal of Sociology of Social Institutions, 6, 14, 2020, 287-315. magiran.com/p2138751
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال