ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی بزرگی امیری، احمد کمالی، حسین شکیبایی، (1399). ارزیابی و رتبه بندی ریسک با استفاده از رویکرد تلفیقی تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار آن و تصمیم گیری چندشاخصه در محیط فازی-بازه ای: مطالعه موردی صنعت تولید پمپ هیدرولیک، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 7(1)، 1-10. magiran.com/p2138777
Ali Bozorgi Amiri, Ahmad Kamali, Hossein Shakibaei, (2020). risk assessment by integration approach of FMEA and multi criteria decision-making in the interval valued fuzzy environment: case study hydraulic pump manufacturing industry, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 7(1), 1-10. magiran.com/p2138777
علی بزرگی امیری، احمد کمالی، حسین شکیبایی، ارزیابی و رتبه بندی ریسک با استفاده از رویکرد تلفیقی تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار آن و تصمیم گیری چندشاخصه در محیط فازی-بازه ای: مطالعه موردی صنعت تولید پمپ هیدرولیک. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 1399؛ 7(1): 1-10. magiran.com/p2138777
Ali Bozorgi Amiri, Ahmad Kamali, Hossein Shakibaei, risk assessment by integration approach of FMEA and multi criteria decision-making in the interval valued fuzzy environment: case study hydraulic pump manufacturing industry, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2020; 7(1): 1-10. magiran.com/p2138777
علی بزرگی امیری، احمد کمالی، حسین شکیبایی، "ارزیابی و رتبه بندی ریسک با استفاده از رویکرد تلفیقی تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار آن و تصمیم گیری چندشاخصه در محیط فازی-بازه ای: مطالعه موردی صنعت تولید پمپ هیدرولیک"، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 7، شماره 1 (1399): 1-10. magiran.com/p2138777
Ali Bozorgi Amiri, Ahmad Kamali, Hossein Shakibaei, "risk assessment by integration approach of FMEA and multi criteria decision-making in the interval valued fuzzy environment: case study hydraulic pump manufacturing industry", Journal of Occupational Hygiene Engineering 7, no.1 (2020): 1-10. magiran.com/p2138777
علی بزرگی امیری، احمد کمالی، حسین شکیبایی، (1399). 'ارزیابی و رتبه بندی ریسک با استفاده از رویکرد تلفیقی تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار آن و تصمیم گیری چندشاخصه در محیط فازی-بازه ای: مطالعه موردی صنعت تولید پمپ هیدرولیک'، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 7(1)، صص.1-10. magiran.com/p2138777
Ali Bozorgi Amiri, Ahmad Kamali, Hossein Shakibaei, (2020). 'risk assessment by integration approach of FMEA and multi criteria decision-making in the interval valued fuzzy environment: case study hydraulic pump manufacturing industry', Journal of Occupational Hygiene Engineering, 7(1), pp.1-10. magiran.com/p2138777
علی بزرگی امیری؛ احمد کمالی؛ حسین شکیبایی. "ارزیابی و رتبه بندی ریسک با استفاده از رویکرد تلفیقی تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار آن و تصمیم گیری چندشاخصه در محیط فازی-بازه ای: مطالعه موردی صنعت تولید پمپ هیدرولیک". مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 7 ،1 ، 1399، 1-10. magiran.com/p2138777
Ali Bozorgi Amiri; Ahmad Kamali; Hossein Shakibaei. "risk assessment by integration approach of FMEA and multi criteria decision-making in the interval valued fuzzy environment: case study hydraulic pump manufacturing industry", Journal of Occupational Hygiene Engineering, 7, 1, 2020, 1-10. magiran.com/p2138777
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال