ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن صادقی یارندی، سلمان ترابی گودرزی، رضا پوربابکی، سجاد سمیعی، (1399). بررسی مقایسه ای سه روش NERPA، RULA و LUBA در پیش بینی میزان ریسک بروز اختلالات اسکلتی - عضلانی اندام فوقانی در کارکنان یک صنعت تولید لوازم خانگی، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 7(1)، 11-20. magiran.com/p2138778
Mohsen Sadeghi Yarandi, Salman Torabi Goodarzi, Reza Pourbabaki, Sajjad Samiei, (2020). A Comparative Study of NERPA, RULA and LUBA Methods in Predicting the Risk of Upper Limb Musculoskeletal Disorders in the Household Manufacturing Industry, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 7(1), 11-20. magiran.com/p2138778
محسن صادقی یارندی، سلمان ترابی گودرزی، رضا پوربابکی، سجاد سمیعی، بررسی مقایسه ای سه روش NERPA، RULA و LUBA در پیش بینی میزان ریسک بروز اختلالات اسکلتی - عضلانی اندام فوقانی در کارکنان یک صنعت تولید لوازم خانگی. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 1399؛ 7(1): 11-20. magiran.com/p2138778
Mohsen Sadeghi Yarandi, Salman Torabi Goodarzi, Reza Pourbabaki, Sajjad Samiei, A Comparative Study of NERPA, RULA and LUBA Methods in Predicting the Risk of Upper Limb Musculoskeletal Disorders in the Household Manufacturing Industry, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2020; 7(1): 11-20. magiran.com/p2138778
محسن صادقی یارندی، سلمان ترابی گودرزی، رضا پوربابکی، سجاد سمیعی، "بررسی مقایسه ای سه روش NERPA، RULA و LUBA در پیش بینی میزان ریسک بروز اختلالات اسکلتی - عضلانی اندام فوقانی در کارکنان یک صنعت تولید لوازم خانگی"، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 7، شماره 1 (1399): 11-20. magiran.com/p2138778
Mohsen Sadeghi Yarandi, Salman Torabi Goodarzi, Reza Pourbabaki, Sajjad Samiei, "A Comparative Study of NERPA, RULA and LUBA Methods in Predicting the Risk of Upper Limb Musculoskeletal Disorders in the Household Manufacturing Industry", Journal of Occupational Hygiene Engineering 7, no.1 (2020): 11-20. magiran.com/p2138778
محسن صادقی یارندی، سلمان ترابی گودرزی، رضا پوربابکی، سجاد سمیعی، (1399). 'بررسی مقایسه ای سه روش NERPA، RULA و LUBA در پیش بینی میزان ریسک بروز اختلالات اسکلتی - عضلانی اندام فوقانی در کارکنان یک صنعت تولید لوازم خانگی'، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 7(1)، صص.11-20. magiran.com/p2138778
Mohsen Sadeghi Yarandi, Salman Torabi Goodarzi, Reza Pourbabaki, Sajjad Samiei, (2020). 'A Comparative Study of NERPA, RULA and LUBA Methods in Predicting the Risk of Upper Limb Musculoskeletal Disorders in the Household Manufacturing Industry', Journal of Occupational Hygiene Engineering, 7(1), pp.11-20. magiran.com/p2138778
محسن صادقی یارندی؛ سلمان ترابی گودرزی؛ رضا پوربابکی؛ سجاد سمیعی. "بررسی مقایسه ای سه روش NERPA، RULA و LUBA در پیش بینی میزان ریسک بروز اختلالات اسکلتی - عضلانی اندام فوقانی در کارکنان یک صنعت تولید لوازم خانگی". مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 7 ،1 ، 1399، 11-20. magiran.com/p2138778
Mohsen Sadeghi Yarandi; Salman Torabi Goodarzi; Reza Pourbabaki; Sajjad Samiei. "A Comparative Study of NERPA, RULA and LUBA Methods in Predicting the Risk of Upper Limb Musculoskeletal Disorders in the Household Manufacturing Industry", Journal of Occupational Hygiene Engineering, 7, 1, 2020, 11-20. magiran.com/p2138778
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال