ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم شریعت زاده، زهرا سرفراز، فرشید الازمنی، حمیدرضا عزیزی، یزدان احمدی، (1399). بررسی وضعیت زنان باردار مبتلا به کووید 19 ونوزادان متولد شده از آن ها (یک مطالعه مرور سیستماتیک)، فصلنامه مدیریت پرستاری، 9(1)، 4-14. magiran.com/p2138788
Maryam Shariatzadeh, Zahra Sarfaraz, Farshid Alazemani, Hamidreza Azizi, Yazdan Ahmadi, (2020). The Effect of COVI-19 on the Health Status of Pregnant Women and Their Neonates: A Systematic Review Study, Quarterly Journal of Nursing Management, 9(1), 4-14. magiran.com/p2138788
مریم شریعت زاده، زهرا سرفراز، فرشید الازمنی، حمیدرضا عزیزی، یزدان احمدی، بررسی وضعیت زنان باردار مبتلا به کووید 19 ونوزادان متولد شده از آن ها (یک مطالعه مرور سیستماتیک). فصلنامه مدیریت پرستاری، 1399؛ 9(1): 4-14. magiran.com/p2138788
Maryam Shariatzadeh, Zahra Sarfaraz, Farshid Alazemani, Hamidreza Azizi, Yazdan Ahmadi, The Effect of COVI-19 on the Health Status of Pregnant Women and Their Neonates: A Systematic Review Study, Quarterly Journal of Nursing Management, 2020; 9(1): 4-14. magiran.com/p2138788
مریم شریعت زاده، زهرا سرفراز، فرشید الازمنی، حمیدرضا عزیزی، یزدان احمدی، "بررسی وضعیت زنان باردار مبتلا به کووید 19 ونوزادان متولد شده از آن ها (یک مطالعه مرور سیستماتیک)"، فصلنامه مدیریت پرستاری 9، شماره 1 (1399): 4-14. magiran.com/p2138788
Maryam Shariatzadeh, Zahra Sarfaraz, Farshid Alazemani, Hamidreza Azizi, Yazdan Ahmadi, "The Effect of COVI-19 on the Health Status of Pregnant Women and Their Neonates: A Systematic Review Study", Quarterly Journal of Nursing Management 9, no.1 (2020): 4-14. magiran.com/p2138788
مریم شریعت زاده، زهرا سرفراز، فرشید الازمنی، حمیدرضا عزیزی، یزدان احمدی، (1399). 'بررسی وضعیت زنان باردار مبتلا به کووید 19 ونوزادان متولد شده از آن ها (یک مطالعه مرور سیستماتیک)'، فصلنامه مدیریت پرستاری، 9(1)، صص.4-14. magiran.com/p2138788
Maryam Shariatzadeh, Zahra Sarfaraz, Farshid Alazemani, Hamidreza Azizi, Yazdan Ahmadi, (2020). 'The Effect of COVI-19 on the Health Status of Pregnant Women and Their Neonates: A Systematic Review Study', Quarterly Journal of Nursing Management, 9(1), pp.4-14. magiran.com/p2138788
مریم شریعت زاده؛ زهرا سرفراز؛ فرشید الازمنی؛ حمیدرضا عزیزی؛ یزدان احمدی. "بررسی وضعیت زنان باردار مبتلا به کووید 19 ونوزادان متولد شده از آن ها (یک مطالعه مرور سیستماتیک)". فصلنامه مدیریت پرستاری، 9 ،1 ، 1399، 4-14. magiran.com/p2138788
Maryam Shariatzadeh; Zahra Sarfaraz; Farshid Alazemani; Hamidreza Azizi; Yazdan Ahmadi. "The Effect of COVI-19 on the Health Status of Pregnant Women and Their Neonates: A Systematic Review Study", Quarterly Journal of Nursing Management, 9, 1, 2020, 4-14. magiran.com/p2138788
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال