ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود خباز شیروان، حسن رضا زین آبادی، سعید جعفری نیا، اکبر حسن پور، (1399). مطالعه کیفی عوامل موثر بر ایجاد و گسترش کینه توزی سازمانی پرستاران، فصلنامه مدیریت پرستاری، 9(1)، 55-65. magiran.com/p2138793
Mahmood Khabaz Shirvan, Hassanreza Zeinabadi, Saeid Jafarinia, Akbar Hassanpour, (2020). Factors Influencing the Organizational Revenge among Nurses: A Qualitative Study, Quarterly Journal of Nursing Management, 9(1), 55-65. magiran.com/p2138793
محمود خباز شیروان، حسن رضا زین آبادی، سعید جعفری نیا، اکبر حسن پور، مطالعه کیفی عوامل موثر بر ایجاد و گسترش کینه توزی سازمانی پرستاران. فصلنامه مدیریت پرستاری، 1399؛ 9(1): 55-65. magiran.com/p2138793
Mahmood Khabaz Shirvan, Hassanreza Zeinabadi, Saeid Jafarinia, Akbar Hassanpour, Factors Influencing the Organizational Revenge among Nurses: A Qualitative Study, Quarterly Journal of Nursing Management, 2020; 9(1): 55-65. magiran.com/p2138793
محمود خباز شیروان، حسن رضا زین آبادی، سعید جعفری نیا، اکبر حسن پور، "مطالعه کیفی عوامل موثر بر ایجاد و گسترش کینه توزی سازمانی پرستاران"، فصلنامه مدیریت پرستاری 9، شماره 1 (1399): 55-65. magiran.com/p2138793
Mahmood Khabaz Shirvan, Hassanreza Zeinabadi, Saeid Jafarinia, Akbar Hassanpour, "Factors Influencing the Organizational Revenge among Nurses: A Qualitative Study", Quarterly Journal of Nursing Management 9, no.1 (2020): 55-65. magiran.com/p2138793
محمود خباز شیروان، حسن رضا زین آبادی، سعید جعفری نیا، اکبر حسن پور، (1399). 'مطالعه کیفی عوامل موثر بر ایجاد و گسترش کینه توزی سازمانی پرستاران'، فصلنامه مدیریت پرستاری، 9(1)، صص.55-65. magiran.com/p2138793
Mahmood Khabaz Shirvan, Hassanreza Zeinabadi, Saeid Jafarinia, Akbar Hassanpour, (2020). 'Factors Influencing the Organizational Revenge among Nurses: A Qualitative Study', Quarterly Journal of Nursing Management, 9(1), pp.55-65. magiran.com/p2138793
محمود خباز شیروان؛ حسن رضا زین آبادی؛ سعید جعفری نیا؛ اکبر حسن پور. "مطالعه کیفی عوامل موثر بر ایجاد و گسترش کینه توزی سازمانی پرستاران". فصلنامه مدیریت پرستاری، 9 ،1 ، 1399، 55-65. magiran.com/p2138793
Mahmood Khabaz Shirvan; Hassanreza Zeinabadi; Saeid Jafarinia; Akbar Hassanpour. "Factors Influencing the Organizational Revenge among Nurses: A Qualitative Study", Quarterly Journal of Nursing Management, 9, 1, 2020, 55-65. magiran.com/p2138793
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال