ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود غفاری، مسیح افقه، وحید احمدی، (1399). محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی توالی های کربناته ائوسن در ناحیه جنوب کرمان (بلوک لوت): با تاکید بر اهمیت تجمعات نومولیتی (یا پشته های نومولیتی)، نشریه رخساره های رسوبی، 11(2)، 272-287. magiran.com/p2138809
masoud Ghafari, massih afghah, vahid ahmadi, (2020). Depositional environment and Sequence Stratigraphy of the Eocene successions in the south of Kerman region (Lut Block): significance of nummulite accumulations (or nummulite Banks), Sedimentray Facies, 11(2), 272-287. magiran.com/p2138809
مسعود غفاری، مسیح افقه، وحید احمدی، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی توالی های کربناته ائوسن در ناحیه جنوب کرمان (بلوک لوت): با تاکید بر اهمیت تجمعات نومولیتی (یا پشته های نومولیتی). نشریه رخساره های رسوبی، 1399؛ 11(2): 272-287. magiran.com/p2138809
masoud Ghafari, massih afghah, vahid ahmadi, Depositional environment and Sequence Stratigraphy of the Eocene successions in the south of Kerman region (Lut Block): significance of nummulite accumulations (or nummulite Banks), Sedimentray Facies, 2020; 11(2): 272-287. magiran.com/p2138809
مسعود غفاری، مسیح افقه، وحید احمدی، "محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی توالی های کربناته ائوسن در ناحیه جنوب کرمان (بلوک لوت): با تاکید بر اهمیت تجمعات نومولیتی (یا پشته های نومولیتی)"، نشریه رخساره های رسوبی 11، شماره 2 (1399): 272-287. magiran.com/p2138809
masoud Ghafari, massih afghah, vahid ahmadi, "Depositional environment and Sequence Stratigraphy of the Eocene successions in the south of Kerman region (Lut Block): significance of nummulite accumulations (or nummulite Banks)", Sedimentray Facies 11, no.2 (2020): 272-287. magiran.com/p2138809
مسعود غفاری، مسیح افقه، وحید احمدی، (1399). 'محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی توالی های کربناته ائوسن در ناحیه جنوب کرمان (بلوک لوت): با تاکید بر اهمیت تجمعات نومولیتی (یا پشته های نومولیتی)'، نشریه رخساره های رسوبی، 11(2)، صص.272-287. magiran.com/p2138809
masoud Ghafari, massih afghah, vahid ahmadi, (2020). 'Depositional environment and Sequence Stratigraphy of the Eocene successions in the south of Kerman region (Lut Block): significance of nummulite accumulations (or nummulite Banks)', Sedimentray Facies, 11(2), pp.272-287. magiran.com/p2138809
مسعود غفاری؛ مسیح افقه؛ وحید احمدی. "محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی توالی های کربناته ائوسن در ناحیه جنوب کرمان (بلوک لوت): با تاکید بر اهمیت تجمعات نومولیتی (یا پشته های نومولیتی)". نشریه رخساره های رسوبی، 11 ،2 ، 1399، 272-287. magiran.com/p2138809
masoud Ghafari; massih afghah; vahid ahmadi. "Depositional environment and Sequence Stratigraphy of the Eocene successions in the south of Kerman region (Lut Block): significance of nummulite accumulations (or nummulite Banks)", Sedimentray Facies, 11, 2, 2020, 272-287. magiran.com/p2138809
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال