ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود محمدی، ناصر عیوضیان کاری، زهرا شریفی آذر، (1399). افزایش کارایی حشره کش میکروبی Bt در تلفیق با عصاره ی اتانولی برگ سرو نقره ای Cupressus arizonica علیه کرم برگخوار چغندر قند Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae)، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 9(1)، 89-105. magiran.com/p2138915
Davod Mohamadi , Naser Evazian Kari, Zahra Sharifi Azar, (2020). Enhancing Efficiency of Bacillus thuringiensis by Leaf Extract of Cupressus arizonica against Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae), Journal of Applied researches in Plant Protection, 9(1), 89-105. magiran.com/p2138915
داود محمدی، ناصر عیوضیان کاری، زهرا شریفی آذر، افزایش کارایی حشره کش میکروبی Bt در تلفیق با عصاره ی اتانولی برگ سرو نقره ای Cupressus arizonica علیه کرم برگخوار چغندر قند Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae). نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 1399؛ 9(1): 89-105. magiran.com/p2138915
Davod Mohamadi , Naser Evazian Kari, Zahra Sharifi Azar, Enhancing Efficiency of Bacillus thuringiensis by Leaf Extract of Cupressus arizonica against Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae), Journal of Applied researches in Plant Protection, 2020; 9(1): 89-105. magiran.com/p2138915
داود محمدی، ناصر عیوضیان کاری، زهرا شریفی آذر، "افزایش کارایی حشره کش میکروبی Bt در تلفیق با عصاره ی اتانولی برگ سرو نقره ای Cupressus arizonica علیه کرم برگخوار چغندر قند Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae)"، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 9، شماره 1 (1399): 89-105. magiran.com/p2138915
Davod Mohamadi , Naser Evazian Kari, Zahra Sharifi Azar, "Enhancing Efficiency of Bacillus thuringiensis by Leaf Extract of Cupressus arizonica against Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae)", Journal of Applied researches in Plant Protection 9, no.1 (2020): 89-105. magiran.com/p2138915
داود محمدی، ناصر عیوضیان کاری، زهرا شریفی آذر، (1399). 'افزایش کارایی حشره کش میکروبی Bt در تلفیق با عصاره ی اتانولی برگ سرو نقره ای Cupressus arizonica علیه کرم برگخوار چغندر قند Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae)'، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 9(1)، صص.89-105. magiran.com/p2138915
Davod Mohamadi , Naser Evazian Kari, Zahra Sharifi Azar, (2020). 'Enhancing Efficiency of Bacillus thuringiensis by Leaf Extract of Cupressus arizonica against Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae)', Journal of Applied researches in Plant Protection, 9(1), pp.89-105. magiran.com/p2138915
داود محمدی؛ ناصر عیوضیان کاری؛ زهرا شریفی آذر. "افزایش کارایی حشره کش میکروبی Bt در تلفیق با عصاره ی اتانولی برگ سرو نقره ای Cupressus arizonica علیه کرم برگخوار چغندر قند Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae)". نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 9 ،1 ، 1399، 89-105. magiran.com/p2138915
Davod Mohamadi ; Naser Evazian Kari; Zahra Sharifi Azar. "Enhancing Efficiency of Bacillus thuringiensis by Leaf Extract of Cupressus arizonica against Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae)", Journal of Applied researches in Plant Protection, 9, 1, 2020, 89-105. magiran.com/p2138915
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال