ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود اربابی، غلامعلی اکبرزاده شوکت، حسین کربلائی خیاوی، محمدسعید امامی، هاشم کمالی، حسین فرازمند، (1399). ارزیابی کائولین در کنترل جمعیت کنه قرمز اروپائی درختان سیب در ایران، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 34(1)، 47-53. magiran.com/p2138964
M. Arbabi, Gh.A. Akbarzadeh Shokat, H. Karbalaei Khiavi, M.S. Imami, H. Kamali, H. Farazmand, (2020). Evaluation of Kaolin in Control of Panonychus ulmi in Apple Orchards of Iran, Journal of plant protection, 34(1), 47-53. magiran.com/p2138964
مسعود اربابی، غلامعلی اکبرزاده شوکت، حسین کربلائی خیاوی، محمدسعید امامی، هاشم کمالی، حسین فرازمند، ارزیابی کائولین در کنترل جمعیت کنه قرمز اروپائی درختان سیب در ایران. فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 1399؛ 34(1): 47-53. magiran.com/p2138964
M. Arbabi, Gh.A. Akbarzadeh Shokat, H. Karbalaei Khiavi, M.S. Imami, H. Kamali, H. Farazmand, Evaluation of Kaolin in Control of Panonychus ulmi in Apple Orchards of Iran, Journal of plant protection, 2020; 34(1): 47-53. magiran.com/p2138964
مسعود اربابی، غلامعلی اکبرزاده شوکت، حسین کربلائی خیاوی، محمدسعید امامی، هاشم کمالی، حسین فرازمند، "ارزیابی کائولین در کنترل جمعیت کنه قرمز اروپائی درختان سیب در ایران"، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 34، شماره 1 (1399): 47-53. magiran.com/p2138964
M. Arbabi, Gh.A. Akbarzadeh Shokat, H. Karbalaei Khiavi, M.S. Imami, H. Kamali, H. Farazmand, "Evaluation of Kaolin in Control of Panonychus ulmi in Apple Orchards of Iran", Journal of plant protection 34, no.1 (2020): 47-53. magiran.com/p2138964
مسعود اربابی، غلامعلی اکبرزاده شوکت، حسین کربلائی خیاوی، محمدسعید امامی، هاشم کمالی، حسین فرازمند، (1399). 'ارزیابی کائولین در کنترل جمعیت کنه قرمز اروپائی درختان سیب در ایران'، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 34(1)، صص.47-53. magiran.com/p2138964
M. Arbabi, Gh.A. Akbarzadeh Shokat, H. Karbalaei Khiavi, M.S. Imami, H. Kamali, H. Farazmand, (2020). 'Evaluation of Kaolin in Control of Panonychus ulmi in Apple Orchards of Iran', Journal of plant protection, 34(1), pp.47-53. magiran.com/p2138964
مسعود اربابی؛ غلامعلی اکبرزاده شوکت؛ حسین کربلائی خیاوی؛ محمدسعید امامی؛ هاشم کمالی؛ حسین فرازمند. "ارزیابی کائولین در کنترل جمعیت کنه قرمز اروپائی درختان سیب در ایران". فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 34 ،1 ، 1399، 47-53. magiran.com/p2138964
M. Arbabi; Gh.A. Akbarzadeh Shokat; H. Karbalaei Khiavi; M.S. Imami; H. Kamali; H. Farazmand. "Evaluation of Kaolin in Control of Panonychus ulmi in Apple Orchards of Iran", Journal of plant protection, 34, 1, 2020, 47-53. magiran.com/p2138964
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال