ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حامد هاشمی مهنه، امیررضا قائدامینی هارونی، (1399). طراحی بهینه چند موضوعی پیکربندی کپسول بازگشتی در حضور عدم قطعیت، فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12(4)، 1-17. magiran.com/p2139051
Hamed Hashemi Mehneh , Amirreza Ghaedamini Harouni, (2020). Multidisciplinary optimization for configuration of a reentry capsule considering uncertainty, Journal of Space Science & Technology, 12(4), 1-17. magiran.com/p2139051
سید حامد هاشمی مهنه، امیررضا قائدامینی هارونی، طراحی بهینه چند موضوعی پیکربندی کپسول بازگشتی در حضور عدم قطعیت. فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 1399؛ 12(4): 1-17. magiran.com/p2139051
Hamed Hashemi Mehneh , Amirreza Ghaedamini Harouni, Multidisciplinary optimization for configuration of a reentry capsule considering uncertainty, Journal of Space Science & Technology, 2020; 12(4): 1-17. magiran.com/p2139051
سید حامد هاشمی مهنه، امیررضا قائدامینی هارونی، "طراحی بهینه چند موضوعی پیکربندی کپسول بازگشتی در حضور عدم قطعیت"، فصلنامه علوم و فناوری فضایی 12، شماره 4 (1399): 1-17. magiran.com/p2139051
Hamed Hashemi Mehneh , Amirreza Ghaedamini Harouni, "Multidisciplinary optimization for configuration of a reentry capsule considering uncertainty", Journal of Space Science & Technology 12, no.4 (2020): 1-17. magiran.com/p2139051
سید حامد هاشمی مهنه، امیررضا قائدامینی هارونی، (1399). 'طراحی بهینه چند موضوعی پیکربندی کپسول بازگشتی در حضور عدم قطعیت'، فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12(4)، صص.1-17. magiran.com/p2139051
Hamed Hashemi Mehneh , Amirreza Ghaedamini Harouni, (2020). 'Multidisciplinary optimization for configuration of a reentry capsule considering uncertainty', Journal of Space Science & Technology, 12(4), pp.1-17. magiran.com/p2139051
سید حامد هاشمی مهنه؛ امیررضا قائدامینی هارونی. "طراحی بهینه چند موضوعی پیکربندی کپسول بازگشتی در حضور عدم قطعیت". فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12 ،4 ، 1399، 1-17. magiran.com/p2139051
Hamed Hashemi Mehneh ; Amirreza Ghaedamini Harouni. "Multidisciplinary optimization for configuration of a reentry capsule considering uncertainty", Journal of Space Science & Technology, 12, 4, 2020, 1-17. magiran.com/p2139051
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال