ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی بهزاد فلاح پور، حمید دهقانی، علی جبار رشیدی، عباس شیخی، (1399). طراحی یک رفلکتور چند باند و زاویه وسیع با استفاده از ساختارهای شکلی، فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12(4)، 47-56. magiran.com/p2139054
Mojtaba Behzad Fallahpour, Hamid Dehghani , Ali Jabbar Rashidi, Abbas Sheikhi, (2020). Design of a Multiband and Wide Angle Reflector, Journal of Space Science & Technology, 12(4), 47-56. magiran.com/p2139054
مجتبی بهزاد فلاح پور، حمید دهقانی، علی جبار رشیدی، عباس شیخی، طراحی یک رفلکتور چند باند و زاویه وسیع با استفاده از ساختارهای شکلی. فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 1399؛ 12(4): 47-56. magiran.com/p2139054
Mojtaba Behzad Fallahpour, Hamid Dehghani , Ali Jabbar Rashidi, Abbas Sheikhi, Design of a Multiband and Wide Angle Reflector, Journal of Space Science & Technology, 2020; 12(4): 47-56. magiran.com/p2139054
مجتبی بهزاد فلاح پور، حمید دهقانی، علی جبار رشیدی، عباس شیخی، "طراحی یک رفلکتور چند باند و زاویه وسیع با استفاده از ساختارهای شکلی"، فصلنامه علوم و فناوری فضایی 12، شماره 4 (1399): 47-56. magiran.com/p2139054
Mojtaba Behzad Fallahpour, Hamid Dehghani , Ali Jabbar Rashidi, Abbas Sheikhi, "Design of a Multiband and Wide Angle Reflector", Journal of Space Science & Technology 12, no.4 (2020): 47-56. magiran.com/p2139054
مجتبی بهزاد فلاح پور، حمید دهقانی، علی جبار رشیدی، عباس شیخی، (1399). 'طراحی یک رفلکتور چند باند و زاویه وسیع با استفاده از ساختارهای شکلی'، فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12(4)، صص.47-56. magiran.com/p2139054
Mojtaba Behzad Fallahpour, Hamid Dehghani , Ali Jabbar Rashidi, Abbas Sheikhi, (2020). 'Design of a Multiband and Wide Angle Reflector', Journal of Space Science & Technology, 12(4), pp.47-56. magiran.com/p2139054
مجتبی بهزاد فلاح پور؛ حمید دهقانی؛ علی جبار رشیدی؛ عباس شیخی. "طراحی یک رفلکتور چند باند و زاویه وسیع با استفاده از ساختارهای شکلی". فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12 ،4 ، 1399، 47-56. magiran.com/p2139054
Mojtaba Behzad Fallahpour; Hamid Dehghani ; Ali Jabbar Rashidi; Abbas Sheikhi. "Design of a Multiband and Wide Angle Reflector", Journal of Space Science & Technology, 12, 4, 2020, 47-56. magiran.com/p2139054
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال