ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد نوابی، شهرام حسینی، (1399). الگوریتم جدید فرا ابتکاری تطبیقی در تخمین وضعیت و مدل فضاپیما، فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12(4)، 85-95. magiran.com/p2139056
M. Navabi , Shahram Hosseini, (2020). A New Online Meta-Heuristic Adaptive GMRES Method to Estimate the Attitude and the Model of a Satellite, Journal of Space Science & Technology, 12(4), 85-95. magiran.com/p2139056
محمد نوابی، شهرام حسینی، الگوریتم جدید فرا ابتکاری تطبیقی در تخمین وضعیت و مدل فضاپیما. فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 1399؛ 12(4): 85-95. magiran.com/p2139056
M. Navabi , Shahram Hosseini, A New Online Meta-Heuristic Adaptive GMRES Method to Estimate the Attitude and the Model of a Satellite, Journal of Space Science & Technology, 2020; 12(4): 85-95. magiran.com/p2139056
محمد نوابی، شهرام حسینی، "الگوریتم جدید فرا ابتکاری تطبیقی در تخمین وضعیت و مدل فضاپیما"، فصلنامه علوم و فناوری فضایی 12، شماره 4 (1399): 85-95. magiran.com/p2139056
M. Navabi , Shahram Hosseini, "A New Online Meta-Heuristic Adaptive GMRES Method to Estimate the Attitude and the Model of a Satellite", Journal of Space Science & Technology 12, no.4 (2020): 85-95. magiran.com/p2139056
محمد نوابی، شهرام حسینی، (1399). 'الگوریتم جدید فرا ابتکاری تطبیقی در تخمین وضعیت و مدل فضاپیما'، فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12(4)، صص.85-95. magiran.com/p2139056
M. Navabi , Shahram Hosseini, (2020). 'A New Online Meta-Heuristic Adaptive GMRES Method to Estimate the Attitude and the Model of a Satellite', Journal of Space Science & Technology, 12(4), pp.85-95. magiran.com/p2139056
محمد نوابی؛ شهرام حسینی. "الگوریتم جدید فرا ابتکاری تطبیقی در تخمین وضعیت و مدل فضاپیما". فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12 ،4 ، 1399، 85-95. magiran.com/p2139056
M. Navabi ; Shahram Hosseini. "A New Online Meta-Heuristic Adaptive GMRES Method to Estimate the Attitude and the Model of a Satellite", Journal of Space Science & Technology, 12, 4, 2020, 85-95. magiran.com/p2139056
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال