ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سندس کاشانی خطیب، شکوفه رادفر، سیمین بشردوست، مالک میرهاشمی، (1398). اثربخشی تحریک الکتریکی قشر پیشانی بر حافظه کاری و تصمیم گیری پرخطر در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه، فصلنامه روانشناسی تربیتی، 15(54)، 119-135. magiran.com/p2139130
Sondos Kashani Khatib, Shokoufeh Radfar , Simsn Bashardoust, Malek Mirhashemi, (2020). The study of the effectiveness of electrical stimulation of the brain to enhance working memory and reduce the risk of high-risk decision-making in children with ADHD, Educational Psychology, 15(54), 119-135. magiran.com/p2139130
سندس کاشانی خطیب، شکوفه رادفر، سیمین بشردوست، مالک میرهاشمی، اثربخشی تحریک الکتریکی قشر پیشانی بر حافظه کاری و تصمیم گیری پرخطر در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 1398؛ 15(54): 119-135. magiran.com/p2139130
Sondos Kashani Khatib, Shokoufeh Radfar , Simsn Bashardoust, Malek Mirhashemi, The study of the effectiveness of electrical stimulation of the brain to enhance working memory and reduce the risk of high-risk decision-making in children with ADHD, Educational Psychology, 2020; 15(54): 119-135. magiran.com/p2139130
سندس کاشانی خطیب، شکوفه رادفر، سیمین بشردوست، مالک میرهاشمی، "اثربخشی تحریک الکتریکی قشر پیشانی بر حافظه کاری و تصمیم گیری پرخطر در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه"، فصلنامه روانشناسی تربیتی 15، شماره 54 (1398): 119-135. magiran.com/p2139130
Sondos Kashani Khatib, Shokoufeh Radfar , Simsn Bashardoust, Malek Mirhashemi, "The study of the effectiveness of electrical stimulation of the brain to enhance working memory and reduce the risk of high-risk decision-making in children with ADHD", Educational Psychology 15, no.54 (2020): 119-135. magiran.com/p2139130
سندس کاشانی خطیب، شکوفه رادفر، سیمین بشردوست، مالک میرهاشمی، (1398). 'اثربخشی تحریک الکتریکی قشر پیشانی بر حافظه کاری و تصمیم گیری پرخطر در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه'، فصلنامه روانشناسی تربیتی، 15(54)، صص.119-135. magiran.com/p2139130
Sondos Kashani Khatib, Shokoufeh Radfar , Simsn Bashardoust, Malek Mirhashemi, (2020). 'The study of the effectiveness of electrical stimulation of the brain to enhance working memory and reduce the risk of high-risk decision-making in children with ADHD', Educational Psychology, 15(54), pp.119-135. magiran.com/p2139130
سندس کاشانی خطیب؛ شکوفه رادفر؛ سیمین بشردوست؛ مالک میرهاشمی. "اثربخشی تحریک الکتریکی قشر پیشانی بر حافظه کاری و تصمیم گیری پرخطر در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه". فصلنامه روانشناسی تربیتی، 15 ،54 ، 1398، 119-135. magiran.com/p2139130
Sondos Kashani Khatib; Shokoufeh Radfar ; Simsn Bashardoust; Malek Mirhashemi. "The study of the effectiveness of electrical stimulation of the brain to enhance working memory and reduce the risk of high-risk decision-making in children with ADHD", Educational Psychology, 15, 54, 2020, 119-135. magiran.com/p2139130
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال