ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید اسماعیل نیا، غلامرضا صرامی، شکوه السادات بنی جمالی، (1398). پیش بینی یادگیری زبان انگلیسی در دختران و پسران بر اساس هوش موفق، خرد و خلاقیت، فصلنامه روانشناسی تربیتی، 15(54)، 207-234. magiran.com/p2139134
Saeed Esmail Nia , Gholamreza Sarami, Shokoh Bani Jamali, (2020). Predicting English Language Learning in Girls and Boys according to Successful Intelligence, wisdom and Creativity, Educational Psychology, 15(54), 207-234. magiran.com/p2139134
سعید اسماعیل نیا، غلامرضا صرامی، شکوه السادات بنی جمالی، پیش بینی یادگیری زبان انگلیسی در دختران و پسران بر اساس هوش موفق، خرد و خلاقیت. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 1398؛ 15(54): 207-234. magiran.com/p2139134
Saeed Esmail Nia , Gholamreza Sarami, Shokoh Bani Jamali, Predicting English Language Learning in Girls and Boys according to Successful Intelligence, wisdom and Creativity, Educational Psychology, 2020; 15(54): 207-234. magiran.com/p2139134
سعید اسماعیل نیا، غلامرضا صرامی، شکوه السادات بنی جمالی، "پیش بینی یادگیری زبان انگلیسی در دختران و پسران بر اساس هوش موفق، خرد و خلاقیت"، فصلنامه روانشناسی تربیتی 15، شماره 54 (1398): 207-234. magiran.com/p2139134
Saeed Esmail Nia , Gholamreza Sarami, Shokoh Bani Jamali, "Predicting English Language Learning in Girls and Boys according to Successful Intelligence, wisdom and Creativity", Educational Psychology 15, no.54 (2020): 207-234. magiran.com/p2139134
سعید اسماعیل نیا، غلامرضا صرامی، شکوه السادات بنی جمالی، (1398). 'پیش بینی یادگیری زبان انگلیسی در دختران و پسران بر اساس هوش موفق، خرد و خلاقیت'، فصلنامه روانشناسی تربیتی، 15(54)، صص.207-234. magiran.com/p2139134
Saeed Esmail Nia , Gholamreza Sarami, Shokoh Bani Jamali, (2020). 'Predicting English Language Learning in Girls and Boys according to Successful Intelligence, wisdom and Creativity', Educational Psychology, 15(54), pp.207-234. magiran.com/p2139134
سعید اسماعیل نیا؛ غلامرضا صرامی؛ شکوه السادات بنی جمالی. "پیش بینی یادگیری زبان انگلیسی در دختران و پسران بر اساس هوش موفق، خرد و خلاقیت". فصلنامه روانشناسی تربیتی، 15 ،54 ، 1398، 207-234. magiran.com/p2139134
Saeed Esmail Nia ; Gholamreza Sarami; Shokoh Bani Jamali. "Predicting English Language Learning in Girls and Boys according to Successful Intelligence, wisdom and Creativity", Educational Psychology, 15, 54, 2020, 207-234. magiran.com/p2139134
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال