ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده آل محمد، احمدرضا یاوری، بهرام ملک محمدی، اسماعیل صالحی، محمدجواد امیری، (1399). نقشه سازی مشارکتی پهنه استفاده مردمی دهستان دنا در مجاورت منطقه حفاظت شده دنا، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 10(34)، 53-68. magiran.com/p2139154
Sayedeh Alemohammad, Ahmad Reza Yavari , Bahram Malek Mohammadi, Esmaeil Salehi, Mohammad Javad Amiri, (2020). Participatory Mapping of Community Use Zone in Dena District Adjacent to Dena Preserved Area, Geography and Sustainability of Environment, 10(34), 53-68. magiran.com/p2139154
سیده آل محمد، احمدرضا یاوری، بهرام ملک محمدی، اسماعیل صالحی، محمدجواد امیری، نقشه سازی مشارکتی پهنه استفاده مردمی دهستان دنا در مجاورت منطقه حفاظت شده دنا. فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 1399؛ 10(34): 53-68. magiran.com/p2139154
Sayedeh Alemohammad, Ahmad Reza Yavari , Bahram Malek Mohammadi, Esmaeil Salehi, Mohammad Javad Amiri, Participatory Mapping of Community Use Zone in Dena District Adjacent to Dena Preserved Area, Geography and Sustainability of Environment, 2020; 10(34): 53-68. magiran.com/p2139154
سیده آل محمد، احمدرضا یاوری، بهرام ملک محمدی، اسماعیل صالحی، محمدجواد امیری، "نقشه سازی مشارکتی پهنه استفاده مردمی دهستان دنا در مجاورت منطقه حفاظت شده دنا"، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط 10، شماره 34 (1399): 53-68. magiran.com/p2139154
Sayedeh Alemohammad, Ahmad Reza Yavari , Bahram Malek Mohammadi, Esmaeil Salehi, Mohammad Javad Amiri, "Participatory Mapping of Community Use Zone in Dena District Adjacent to Dena Preserved Area", Geography and Sustainability of Environment 10, no.34 (2020): 53-68. magiran.com/p2139154
سیده آل محمد، احمدرضا یاوری، بهرام ملک محمدی، اسماعیل صالحی، محمدجواد امیری، (1399). 'نقشه سازی مشارکتی پهنه استفاده مردمی دهستان دنا در مجاورت منطقه حفاظت شده دنا'، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 10(34)، صص.53-68. magiran.com/p2139154
Sayedeh Alemohammad, Ahmad Reza Yavari , Bahram Malek Mohammadi, Esmaeil Salehi, Mohammad Javad Amiri, (2020). 'Participatory Mapping of Community Use Zone in Dena District Adjacent to Dena Preserved Area', Geography and Sustainability of Environment, 10(34), pp.53-68. magiran.com/p2139154
سیده آل محمد؛ احمدرضا یاوری؛ بهرام ملک محمدی؛ اسماعیل صالحی؛ محمدجواد امیری. "نقشه سازی مشارکتی پهنه استفاده مردمی دهستان دنا در مجاورت منطقه حفاظت شده دنا". فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 10 ،34 ، 1399، 53-68. magiran.com/p2139154
Sayedeh Alemohammad; Ahmad Reza Yavari ; Bahram Malek Mohammadi; Esmaeil Salehi; Mohammad Javad Amiri. "Participatory Mapping of Community Use Zone in Dena District Adjacent to Dena Preserved Area", Geography and Sustainability of Environment, 10, 34, 2020, 53-68. magiran.com/p2139154
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال