ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ولی الله شیخی، حسین ملکوتی، سرمد قادر، (1399). شبیه سازی عددی اثرات ثانویه اقدامات طراحی شده کنترلی جزیره حرارتی شهری در تابستان بر کیفیت هوا در کلان شهر تهران، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 10(34)، 69-92. magiran.com/p2139155
Valiollah Sheikhy, Hossein Malakooti , Sarmad Ghader, (2020). Numerical Simulation of Secondary Impacts of Designed Urban Thermal Island Control on Summer Air Quality in Tehran Metropolitan Area, Geography and Sustainability of Environment, 10(34), 69-92. magiran.com/p2139155
ولی الله شیخی، حسین ملکوتی، سرمد قادر، شبیه سازی عددی اثرات ثانویه اقدامات طراحی شده کنترلی جزیره حرارتی شهری در تابستان بر کیفیت هوا در کلان شهر تهران. فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 1399؛ 10(34): 69-92. magiran.com/p2139155
Valiollah Sheikhy, Hossein Malakooti , Sarmad Ghader, Numerical Simulation of Secondary Impacts of Designed Urban Thermal Island Control on Summer Air Quality in Tehran Metropolitan Area, Geography and Sustainability of Environment, 2020; 10(34): 69-92. magiran.com/p2139155
ولی الله شیخی، حسین ملکوتی، سرمد قادر، "شبیه سازی عددی اثرات ثانویه اقدامات طراحی شده کنترلی جزیره حرارتی شهری در تابستان بر کیفیت هوا در کلان شهر تهران"، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط 10، شماره 34 (1399): 69-92. magiran.com/p2139155
Valiollah Sheikhy, Hossein Malakooti , Sarmad Ghader, "Numerical Simulation of Secondary Impacts of Designed Urban Thermal Island Control on Summer Air Quality in Tehran Metropolitan Area", Geography and Sustainability of Environment 10, no.34 (2020): 69-92. magiran.com/p2139155
ولی الله شیخی، حسین ملکوتی، سرمد قادر، (1399). 'شبیه سازی عددی اثرات ثانویه اقدامات طراحی شده کنترلی جزیره حرارتی شهری در تابستان بر کیفیت هوا در کلان شهر تهران'، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 10(34)، صص.69-92. magiran.com/p2139155
Valiollah Sheikhy, Hossein Malakooti , Sarmad Ghader, (2020). 'Numerical Simulation of Secondary Impacts of Designed Urban Thermal Island Control on Summer Air Quality in Tehran Metropolitan Area', Geography and Sustainability of Environment, 10(34), pp.69-92. magiran.com/p2139155
ولی الله شیخی؛ حسین ملکوتی؛ سرمد قادر. "شبیه سازی عددی اثرات ثانویه اقدامات طراحی شده کنترلی جزیره حرارتی شهری در تابستان بر کیفیت هوا در کلان شهر تهران". فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 10 ،34 ، 1399، 69-92. magiran.com/p2139155
Valiollah Sheikhy; Hossein Malakooti ; Sarmad Ghader. "Numerical Simulation of Secondary Impacts of Designed Urban Thermal Island Control on Summer Air Quality in Tehran Metropolitan Area", Geography and Sustainability of Environment, 10, 34, 2020, 69-92. magiran.com/p2139155
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال