ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رامین پاپی، سارا عطارچی، مسعود سلیمانی، (1399). تحلیل سری زمانی فرونشست زمین در غرب استان تهران (دشت شهریار) و ارتباط آن با برداشت آب های زیرزمینی با تکنیک تداخل سنجی راداری، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 10(34)، 109-128. magiran.com/p2139157
Ramin Papi, Sara Attarchi , Masoud Soleimani, (2020). Analysing Time Series of Land Subsidence in the West of Tehran Province (Shahriar Plain) and its Relation to Groundwater Discharge by InSAR Technique, Geography and Sustainability of Environment, 10(34), 109-128. magiran.com/p2139157
رامین پاپی، سارا عطارچی، مسعود سلیمانی، تحلیل سری زمانی فرونشست زمین در غرب استان تهران (دشت شهریار) و ارتباط آن با برداشت آب های زیرزمینی با تکنیک تداخل سنجی راداری. فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 1399؛ 10(34): 109-128. magiran.com/p2139157
Ramin Papi, Sara Attarchi , Masoud Soleimani, Analysing Time Series of Land Subsidence in the West of Tehran Province (Shahriar Plain) and its Relation to Groundwater Discharge by InSAR Technique, Geography and Sustainability of Environment, 2020; 10(34): 109-128. magiran.com/p2139157
رامین پاپی، سارا عطارچی، مسعود سلیمانی، "تحلیل سری زمانی فرونشست زمین در غرب استان تهران (دشت شهریار) و ارتباط آن با برداشت آب های زیرزمینی با تکنیک تداخل سنجی راداری"، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط 10، شماره 34 (1399): 109-128. magiran.com/p2139157
Ramin Papi, Sara Attarchi , Masoud Soleimani, "Analysing Time Series of Land Subsidence in the West of Tehran Province (Shahriar Plain) and its Relation to Groundwater Discharge by InSAR Technique", Geography and Sustainability of Environment 10, no.34 (2020): 109-128. magiran.com/p2139157
رامین پاپی، سارا عطارچی، مسعود سلیمانی، (1399). 'تحلیل سری زمانی فرونشست زمین در غرب استان تهران (دشت شهریار) و ارتباط آن با برداشت آب های زیرزمینی با تکنیک تداخل سنجی راداری'، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 10(34)، صص.109-128. magiran.com/p2139157
Ramin Papi, Sara Attarchi , Masoud Soleimani, (2020). 'Analysing Time Series of Land Subsidence in the West of Tehran Province (Shahriar Plain) and its Relation to Groundwater Discharge by InSAR Technique', Geography and Sustainability of Environment, 10(34), pp.109-128. magiran.com/p2139157
رامین پاپی؛ سارا عطارچی؛ مسعود سلیمانی. "تحلیل سری زمانی فرونشست زمین در غرب استان تهران (دشت شهریار) و ارتباط آن با برداشت آب های زیرزمینی با تکنیک تداخل سنجی راداری". فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 10 ،34 ، 1399، 109-128. magiran.com/p2139157
Ramin Papi; Sara Attarchi ; Masoud Soleimani. "Analysing Time Series of Land Subsidence in the West of Tehran Province (Shahriar Plain) and its Relation to Groundwater Discharge by InSAR Technique", Geography and Sustainability of Environment, 10, 34, 2020, 109-128. magiran.com/p2139157
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال