ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه ابوالحسن زاده زوارم، محمد حامی، وحید شجاعی، (1399). ارزیابی معماری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران و ارائه الگو، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 8(28)، 41-56. magiran.com/p2139173
Somayye Abolhasanzade Zoeram, Mohammad Hami, Vahid Shojaee, (2020). Evaluation of The Enterprise Architecture at The Sports and Youth General Directorate of Mazandaran Province and Designing the Model, Journal of New Trends in Sport Management, 8(28), 41-56. magiran.com/p2139173
سمیه ابوالحسن زاده زوارم، محمد حامی، وحید شجاعی، ارزیابی معماری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران و ارائه الگو. مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 1399؛ 8(28): 41-56. magiran.com/p2139173
Somayye Abolhasanzade Zoeram, Mohammad Hami, Vahid Shojaee, Evaluation of The Enterprise Architecture at The Sports and Youth General Directorate of Mazandaran Province and Designing the Model, Journal of New Trends in Sport Management, 2020; 8(28): 41-56. magiran.com/p2139173
سمیه ابوالحسن زاده زوارم، محمد حامی، وحید شجاعی، "ارزیابی معماری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران و ارائه الگو"، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 8، شماره 28 (1399): 41-56. magiran.com/p2139173
Somayye Abolhasanzade Zoeram, Mohammad Hami, Vahid Shojaee, "Evaluation of The Enterprise Architecture at The Sports and Youth General Directorate of Mazandaran Province and Designing the Model", Journal of New Trends in Sport Management 8, no.28 (2020): 41-56. magiran.com/p2139173
سمیه ابوالحسن زاده زوارم، محمد حامی، وحید شجاعی، (1399). 'ارزیابی معماری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران و ارائه الگو'، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 8(28)، صص.41-56. magiran.com/p2139173
Somayye Abolhasanzade Zoeram, Mohammad Hami, Vahid Shojaee, (2020). 'Evaluation of The Enterprise Architecture at The Sports and Youth General Directorate of Mazandaran Province and Designing the Model', Journal of New Trends in Sport Management, 8(28), pp.41-56. magiran.com/p2139173
سمیه ابوالحسن زاده زوارم؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی. "ارزیابی معماری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران و ارائه الگو". مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 8 ،28 ، 1399، 41-56. magiran.com/p2139173
Somayye Abolhasanzade Zoeram; Mohammad Hami; Vahid Shojaee. "Evaluation of The Enterprise Architecture at The Sports and Youth General Directorate of Mazandaran Province and Designing the Model", Journal of New Trends in Sport Management, 8, 28, 2020, 41-56. magiran.com/p2139173
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال