ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر ساعتی زارعی، غلامرضا شعبانی بهار، مجید سلیمانی، (1399). تحلیل اثر سیستم مدیریت استعداد بر فرایند توانمندسازی کارکنان از طریق هوش سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان کشور، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 8(28)، 101-118. magiran.com/p2139177
Aliakbar Saati, Gholamreza Shabani Bahar, Majid Solymani, (2020). Analyzing of The Effect of Talent Management System on Employees Empowerment Process Through Organizational Intelligence at Sport and Youth General Office of Iran, Journal of New Trends in Sport Management, 8(28), 101-118. magiran.com/p2139177
اکبر ساعتی زارعی، غلامرضا شعبانی بهار، مجید سلیمانی، تحلیل اثر سیستم مدیریت استعداد بر فرایند توانمندسازی کارکنان از طریق هوش سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان کشور. مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 1399؛ 8(28): 101-118. magiran.com/p2139177
Aliakbar Saati, Gholamreza Shabani Bahar, Majid Solymani, Analyzing of The Effect of Talent Management System on Employees Empowerment Process Through Organizational Intelligence at Sport and Youth General Office of Iran, Journal of New Trends in Sport Management, 2020; 8(28): 101-118. magiran.com/p2139177
اکبر ساعتی زارعی، غلامرضا شعبانی بهار، مجید سلیمانی، "تحلیل اثر سیستم مدیریت استعداد بر فرایند توانمندسازی کارکنان از طریق هوش سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان کشور"، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 8، شماره 28 (1399): 101-118. magiran.com/p2139177
Aliakbar Saati, Gholamreza Shabani Bahar, Majid Solymani, "Analyzing of The Effect of Talent Management System on Employees Empowerment Process Through Organizational Intelligence at Sport and Youth General Office of Iran", Journal of New Trends in Sport Management 8, no.28 (2020): 101-118. magiran.com/p2139177
اکبر ساعتی زارعی، غلامرضا شعبانی بهار، مجید سلیمانی، (1399). 'تحلیل اثر سیستم مدیریت استعداد بر فرایند توانمندسازی کارکنان از طریق هوش سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان کشور'، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 8(28)، صص.101-118. magiran.com/p2139177
Aliakbar Saati, Gholamreza Shabani Bahar, Majid Solymani, (2020). 'Analyzing of The Effect of Talent Management System on Employees Empowerment Process Through Organizational Intelligence at Sport and Youth General Office of Iran', Journal of New Trends in Sport Management, 8(28), pp.101-118. magiran.com/p2139177
اکبر ساعتی زارعی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی. "تحلیل اثر سیستم مدیریت استعداد بر فرایند توانمندسازی کارکنان از طریق هوش سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان کشور". مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 8 ،28 ، 1399، 101-118. magiran.com/p2139177
Aliakbar Saati; Gholamreza Shabani Bahar; Majid Solymani. "Analyzing of The Effect of Talent Management System on Employees Empowerment Process Through Organizational Intelligence at Sport and Youth General Office of Iran", Journal of New Trends in Sport Management, 8, 28, 2020, 101-118. magiran.com/p2139177
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال