ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا پاغوشی، زینب خانجانی، تورج هاشمی، (1398). پیش بینی مشکلات خواب بر اساس سبک های دلبستگی ناایمن با میانجی گری افسردگی و اضطراب، فصلنامه روانشناسی بالینی، 11(4)، 41-52. magiran.com/p2139209
Fariba Paghoshi , Zeynab Khanjani, Touraj Hashemi, (2020). Predicting Sleep Difficulties Based on Insecure Attachment Styles regarding Mediating Role of Depression and Anxiety, Journal of Clinical Psycology, 11(4), 41-52. magiran.com/p2139209
فریبا پاغوشی، زینب خانجانی، تورج هاشمی، پیش بینی مشکلات خواب بر اساس سبک های دلبستگی ناایمن با میانجی گری افسردگی و اضطراب. فصلنامه روانشناسی بالینی، 1398؛ 11(4): 41-52. magiran.com/p2139209
Fariba Paghoshi , Zeynab Khanjani, Touraj Hashemi, Predicting Sleep Difficulties Based on Insecure Attachment Styles regarding Mediating Role of Depression and Anxiety, Journal of Clinical Psycology, 2020; 11(4): 41-52. magiran.com/p2139209
فریبا پاغوشی، زینب خانجانی، تورج هاشمی، "پیش بینی مشکلات خواب بر اساس سبک های دلبستگی ناایمن با میانجی گری افسردگی و اضطراب"، فصلنامه روانشناسی بالینی 11، شماره 4 (1398): 41-52. magiran.com/p2139209
Fariba Paghoshi , Zeynab Khanjani, Touraj Hashemi, "Predicting Sleep Difficulties Based on Insecure Attachment Styles regarding Mediating Role of Depression and Anxiety", Journal of Clinical Psycology 11, no.4 (2020): 41-52. magiran.com/p2139209
فریبا پاغوشی، زینب خانجانی، تورج هاشمی، (1398). 'پیش بینی مشکلات خواب بر اساس سبک های دلبستگی ناایمن با میانجی گری افسردگی و اضطراب'، فصلنامه روانشناسی بالینی، 11(4)، صص.41-52. magiran.com/p2139209
Fariba Paghoshi , Zeynab Khanjani, Touraj Hashemi, (2020). 'Predicting Sleep Difficulties Based on Insecure Attachment Styles regarding Mediating Role of Depression and Anxiety', Journal of Clinical Psycology, 11(4), pp.41-52. magiran.com/p2139209
فریبا پاغوشی؛ زینب خانجانی؛ تورج هاشمی. "پیش بینی مشکلات خواب بر اساس سبک های دلبستگی ناایمن با میانجی گری افسردگی و اضطراب". فصلنامه روانشناسی بالینی، 11 ،4 ، 1398، 41-52. magiran.com/p2139209
Fariba Paghoshi ; Zeynab Khanjani; Touraj Hashemi. "Predicting Sleep Difficulties Based on Insecure Attachment Styles regarding Mediating Role of Depression and Anxiety", Journal of Clinical Psycology, 11, 4, 2020, 41-52. magiran.com/p2139209
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال