ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه پورمحمدرضا تجریشی، مریم یوسفی، ساحل همتی، عنایت الله بخشی، (1398). شیوع شناسی اختلال یادگیری غیر کلامی در دانش آموزان پسر شهر کرج، فصلنامه روانشناسی بالینی، 11(4)، 77-87. magiran.com/p2139212
Masoume Pourmohamadrezatajrishi, Maryam Yousefi, Sahel Hemmati, Enayatollah Bakhshi , (2020). Prevalence of Non-Verbal Learning Disorder in Male Students in Karaj City, Journal of Clinical Psycology, 11(4), 77-87. magiran.com/p2139212
معصومه پورمحمدرضا تجریشی، مریم یوسفی، ساحل همتی، عنایت الله بخشی، شیوع شناسی اختلال یادگیری غیر کلامی در دانش آموزان پسر شهر کرج. فصلنامه روانشناسی بالینی، 1398؛ 11(4): 77-87. magiran.com/p2139212
Masoume Pourmohamadrezatajrishi, Maryam Yousefi, Sahel Hemmati, Enayatollah Bakhshi , Prevalence of Non-Verbal Learning Disorder in Male Students in Karaj City, Journal of Clinical Psycology, 2020; 11(4): 77-87. magiran.com/p2139212
معصومه پورمحمدرضا تجریشی، مریم یوسفی، ساحل همتی، عنایت الله بخشی، "شیوع شناسی اختلال یادگیری غیر کلامی در دانش آموزان پسر شهر کرج"، فصلنامه روانشناسی بالینی 11، شماره 4 (1398): 77-87. magiran.com/p2139212
Masoume Pourmohamadrezatajrishi, Maryam Yousefi, Sahel Hemmati, Enayatollah Bakhshi , "Prevalence of Non-Verbal Learning Disorder in Male Students in Karaj City", Journal of Clinical Psycology 11, no.4 (2020): 77-87. magiran.com/p2139212
معصومه پورمحمدرضا تجریشی، مریم یوسفی، ساحل همتی، عنایت الله بخشی، (1398). 'شیوع شناسی اختلال یادگیری غیر کلامی در دانش آموزان پسر شهر کرج'، فصلنامه روانشناسی بالینی، 11(4)، صص.77-87. magiran.com/p2139212
Masoume Pourmohamadrezatajrishi, Maryam Yousefi, Sahel Hemmati, Enayatollah Bakhshi , (2020). 'Prevalence of Non-Verbal Learning Disorder in Male Students in Karaj City', Journal of Clinical Psycology, 11(4), pp.77-87. magiran.com/p2139212
معصومه پورمحمدرضا تجریشی؛ مریم یوسفی؛ ساحل همتی؛ عنایت الله بخشی. "شیوع شناسی اختلال یادگیری غیر کلامی در دانش آموزان پسر شهر کرج". فصلنامه روانشناسی بالینی، 11 ،4 ، 1398، 77-87. magiran.com/p2139212
Masoume Pourmohamadrezatajrishi; Maryam Yousefi; Sahel Hemmati; Enayatollah Bakhshi . "Prevalence of Non-Verbal Learning Disorder in Male Students in Karaj City", Journal of Clinical Psycology, 11, 4, 2020, 77-87. magiran.com/p2139212
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال