ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیروس مرادی زاده، حسنعلی ویسکرمی، فضل الله میر دریکوند، عزت الله قدم پور، فیروزه غضنفری، (1398). مقایسه اثربخشی رواندرمانی مثبت نگر و درمان شناختی رفتاری بر کاهش نشخوار فکری تحصیلی و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر تیزهوش، فصلنامه روانشناسی بالینی، 11(4)، 87-98. magiran.com/p2139213
Siroius Moradizadeh, Hasanali Veiskarami , Fazlalah Mirdrikvand, Ezatolah Gadampour, Firoozeh Ghazanfari, (2020). Studying and comparing the effectiveness of positive psychotherapy and behavioral cognitive therapy on reducing gifted girl students' academic intellectual rumination and academic stress, Journal of Clinical Psycology, 11(4), 87-98. magiran.com/p2139213
سیروس مرادی زاده، حسنعلی ویسکرمی، فضل الله میر دریکوند، عزت الله قدم پور، فیروزه غضنفری، مقایسه اثربخشی رواندرمانی مثبت نگر و درمان شناختی رفتاری بر کاهش نشخوار فکری تحصیلی و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر تیزهوش. فصلنامه روانشناسی بالینی، 1398؛ 11(4): 87-98. magiran.com/p2139213
Siroius Moradizadeh, Hasanali Veiskarami , Fazlalah Mirdrikvand, Ezatolah Gadampour, Firoozeh Ghazanfari, Studying and comparing the effectiveness of positive psychotherapy and behavioral cognitive therapy on reducing gifted girl students' academic intellectual rumination and academic stress, Journal of Clinical Psycology, 2020; 11(4): 87-98. magiran.com/p2139213
سیروس مرادی زاده، حسنعلی ویسکرمی، فضل الله میر دریکوند، عزت الله قدم پور، فیروزه غضنفری، "مقایسه اثربخشی رواندرمانی مثبت نگر و درمان شناختی رفتاری بر کاهش نشخوار فکری تحصیلی و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر تیزهوش"، فصلنامه روانشناسی بالینی 11، شماره 4 (1398): 87-98. magiran.com/p2139213
Siroius Moradizadeh, Hasanali Veiskarami , Fazlalah Mirdrikvand, Ezatolah Gadampour, Firoozeh Ghazanfari, "Studying and comparing the effectiveness of positive psychotherapy and behavioral cognitive therapy on reducing gifted girl students' academic intellectual rumination and academic stress", Journal of Clinical Psycology 11, no.4 (2020): 87-98. magiran.com/p2139213
سیروس مرادی زاده، حسنعلی ویسکرمی، فضل الله میر دریکوند، عزت الله قدم پور، فیروزه غضنفری، (1398). 'مقایسه اثربخشی رواندرمانی مثبت نگر و درمان شناختی رفتاری بر کاهش نشخوار فکری تحصیلی و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر تیزهوش'، فصلنامه روانشناسی بالینی، 11(4)، صص.87-98. magiran.com/p2139213
Siroius Moradizadeh, Hasanali Veiskarami , Fazlalah Mirdrikvand, Ezatolah Gadampour, Firoozeh Ghazanfari, (2020). 'Studying and comparing the effectiveness of positive psychotherapy and behavioral cognitive therapy on reducing gifted girl students' academic intellectual rumination and academic stress', Journal of Clinical Psycology, 11(4), pp.87-98. magiran.com/p2139213
سیروس مرادی زاده؛ حسنعلی ویسکرمی؛ فضل الله میر دریکوند؛ عزت الله قدم پور؛ فیروزه غضنفری. "مقایسه اثربخشی رواندرمانی مثبت نگر و درمان شناختی رفتاری بر کاهش نشخوار فکری تحصیلی و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر تیزهوش". فصلنامه روانشناسی بالینی، 11 ،4 ، 1398، 87-98. magiran.com/p2139213
Siroius Moradizadeh; Hasanali Veiskarami ; Fazlalah Mirdrikvand; Ezatolah Gadampour; Firoozeh Ghazanfari. "Studying and comparing the effectiveness of positive psychotherapy and behavioral cognitive therapy on reducing gifted girl students' academic intellectual rumination and academic stress", Journal of Clinical Psycology, 11, 4, 2020, 87-98. magiran.com/p2139213
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال